Zorg

Wijzigingen binnen de zorg, anno 2015

Korte samenvatting

Nederland verandert, de zorg verandert mee
In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. Kijk op zorgwijzer/ veranderingen in de zorg.nl

Zorg en ondersteuning thuis die bij u past
Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daar passen we de zorg en ondersteuning op aan. Want de situatie thuis is bij iedereen anders. Aan die verschillen willen we recht doen. De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf nog kunt. De wet die dit regelt  is de Wmo 2015. Voor de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering. Gemeente en wijkverpleegkundige overleggen met u welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn. Zo organiseren we uw zorg en ondersteuning op maat.

Kinderen beter beschermen
Kinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat kinderen en gezinnen straks snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Daarmee kunnen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, beter beschermen, begeleiden en behandelen. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet 2015. Kijk ook voor informatie Rijksoverheid/ Zorgbehoefte Jeugd.

Verzekerde zorg thuis
Soms hebben mensen thuis medische zorg nodig. In Nederland is iedereen verzekerd voor die zorg. Medische zorg aan huis, zoals hulp bij het toedienen van medicijnen, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om deze zorg zelf in te richten en te coördineren. Zoals ieder jaar versturen de zorgverzekeraars in november de nieuwe polissen, met daarin een overzicht van de verzekerde zorg in het basispakket. Op basis daarvan maakt u uw keuze voor een zorgverzekeraar.

Zekerheid over zware zorg
Mensen willen langer thuis wonen. Als u niet meer thuis kunt wonen zonder zware zorg, is er altijd een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Maar soms is het de beste oplossing. Want in een zorginstelling bent u 24 uur per dag omringd door mensen die met hart en ziel voor u zorgen. Wie toch graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een PGB. Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).

Er is een speciale regeling getroffen voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen) met een zware zorgvraag en een extramurale indicatie (zie hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht).
De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015.

Bron: dezorgverandertmee.nl van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dd febr.2015

Laatst bijgewerkt op: 06 juni 2016

Naar boven

Nuldelijnszorg

Nuldelijnszorg
Nuldelijnszorg is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie.
Eerstelijnszorg is zorg die in de meeste gevallen direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Uitzondering is o.a.  behandeling door Generalistische Basis GGZ.
Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant, wat betekent dat de patiënt niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeeld van tweedelijnszorg zijn medisch specialisten.
Derdelijnszorg is alle zorg waarbij de client word opgenomen in een instelling.

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2015

Naar boven