Zorg

Specialismen

Specialismen / speciale doelgroepen

Tolbrug Specialistische Revalidatie / JBZ
Tolbrug is het revalidatiecentrum in de regio Noord-Oost Brabant, waar inwoners van 's-Hertogenbosch en omgeving terecht kunnen voor revalidatie behandeling. Tolbrug Specialistische Revalidatie leert mensen omgaan met tijdelijke en/of blijvende beperkingen, zowel lichamelijk als cognitief (het vermogen te leren en te begrijpen). Samen met de cliënt doen ze er alles aan om het dagelijks functioneren te verbeteren!
In het nieuwe revalidatiecentrum is men voorzien van alle moderne faciliteiten om de cliënt te ondersteunen in het herstel. Samen wordt vastgesteld wat de persoonlijke doelstellingen zijn en welke begeleiding hierbij nodig is. Tolbrug werkt op verschillende plaatsen (Uden, 's-Hertogenbosch) en bij verschillende organisaties (o.a. Cello en Atlent Kinderexpertisecentrum). Verwijzing geschiedt door huisarts of medisch specialist. In de regel eerste afspraak in polikliniek. Kijk op tolbrug.nl. 

Op de hoofdlocatie JBZ in ’s-Hertogenbosch zijn er een aantal bijzondere spreekuren. Zo is er de valpolikliniek, het Centrum voor Geheugenproblematiek en de Triagepolikliniek. Geriatrie heeft een speciale verpleegafdeling, de GAAZ, voor patiënten die opgenomen moeten worden. 

Spreekuren Geriatrie
Valpolikliniek: Op deze polikliniek worden de oorzaken van vallen bij ouderen onderzocht en een diagnose gesteld.
Dementiepolikliniek: Op deze polikliniek worden patiënten gezien die van de geriater een bepaald medicijn voorgeschreven hebben gekregen: rivastigmine (exelon), galantamine (reminyl) of memantine (ebixa).
Triagepolikliniek: Hier komen patiënten waarbij vooraf niet bepaald is voor welke polikliniek ze komen.
Centrum voor geheugenproblematiek: Het centrum voor geheugenproblematiek is bedoeld voor een ieder met geheugenproblemen (samenwerking met Reinier van Arkel).
Somatiekpolikliniek: Op deze polikiniek zien we patiënten die door huisartsen of specialisten doorgestuurd worden met lichamelijke (ofwel somatische) klachten/problemen. De huisarts of specialist wil deze klachten laten beoordelen door de geriater.
Spoedpolikliniek: Op deze polikliniek komen patiënten bij de geriater met zeer dringende problemen. Deze patiënten zijn doorgestuurd door de huisarts en/of specialist.
Polikliniek controlepatiënten: Hier komen patiënten bij de geriater op controle, bijvoorbeeld na opname op de klinische afdeling of als vervolg op een poliklinische afspraak.

Afspraak
Men kan alleen op de polikliniek Geriatrie terecht als daarvoor een afspraak gemaakt is. Voor het maken van een afspraak kan men rechtstreeks met de polikliniek contact opnemen (Dit kan alleen met een verwijzing van de huisarts of specialist. Is er geen verwijzing? Dan worden de kosten van afspraak, onderzoek en behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar). Bij elk bezoek moet de cliënt zich kunnen legitimeren.

Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ JBZ)
De GAAZ is er voor oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen. Deze aandoeningen en problemen geven een grote kans op blijvende afhankelijkheid en/of gedragsverandering. Een opname op deze verpleegafdeling duurt één tot maximaal drie weken. Patiënten worden geobserveerd en behandeld door een multidisciplinair team.  

Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie (COZ JBZ) / Polikliniek Ouderenpsychologie (Geriatrie)
Verwijzing door huisarts. In de regel eerste afspraak in polikliniek. Diagnostiek en behandeling door een geriater, specialist in diagnostiek en behandeling van ouderen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB)  cvtb.nl
Richt zich op complexe en meervoudige problematiek (psychiatrische en psychosociale problemen, lichamelijke klachten, verslaving, verstandelijke beperking). Vaak betreft het zorgvermijders. Inzet van  het CvTB is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, om een sluitende zorgketen te realiseren.

Activiteitencentrum Duinendaal
Activiteitencentrum Duinendaal is een activiteitencentrum (AC), gevestigd in 's-Hertogenbosch. Het AC biedt dagbesteding aan mensen met een lichamelijke- en/of meervoudige beperking en aan mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Binnen Duinendaal werken er 17 medewerkers, waaronder (Persoonlijk) Begeleiders, Assistent Begeleiders en een verzorgende.
Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling en een vast programma-aanbod, zoals creatieve- en recreatieve activiteiten, houtbewerking, bewegings- en tuinactiviteiten. Het AC beschikt ook over een eigen CopyService waar door cliënten arbeidsmatig wordt gewerkt. 

Dementie en Alzheimer
Dementie is een sluipende, niet te genezen ziekte met een progressief verloop. In de beginperiode worden de eerste ziekteverschijnselen, zoals

 • toenemende vergeetachtigheid,
 • vermindering van activiteit,
 • verminderde spontaniteit

vaak niet herkend als indicatie voor dementie.
Dementie behoort samen met angst en depressie tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen boven de 60 jaar. De 2 meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer (70%) en vasculaire dementie (15%). De gemiddelde levensverwachting na de diagnose is ongeveer 8 jaar, waarvan men gemiddeld 6 jaar thuis woont (steeds meer mensen blijven tot het eind toe thuis) en 2 jaar in een verpleeghuis. Een groot deel van de zorg komt op de mantelzorgers neer. 

In ’s-Hertogenbosch en omgeving is de ketenzorg dementie opgericht waarin participeren:

 • zorgaanbieders
 • welzijnsinstellingen, voor Welzijn Divers is Anita Putters hierbij betrokken
 • regionale afdeling van de stichting Alzheimer Nederland
 • zorgkantoor en de zorgverzekeraars
 • gemeenten

Gezamenlijk hebben zij een plan van aanpak gemaakt voor de verschillende stappen in het proces. Zie voor het schema en verdere informatie dementiegids.nl of dementieonline.nl. Kijk ook op alzheimer-nederland.nl of vivent.nl/ alzheimercafé.
Er is een digitaal hulpje voor de mantelzorger van iemand met dementie, kijk op alzheimerassistent.nl. Ook de sites dementie.nl (nu ook met online platform voor inhoudelijke- en praktische vragen, initiatief van Alzheimer Nederland) en dementieonline.nl bieden goede informatie voor de mantelzorgers.

Blinden en Slechtzienden
Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Blind of slechtziend worden heeft ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. Op al deze terreinen kan men ondersteuning van Visio krijgen. Ook mensen die naast een visuele beperking een andere beperking hebben kunnen bij Visio terecht. Er moet altijd een medische noodzaak, een verwijzing van de oogarts, zijn. Professionals kunnen bij Visio ook terecht voor advies, ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Er is in ’s‑Hertogenbosch een afdeling van Visio. Ze hebben een inloopspreekuur op dinsdagmiddag in de even weken van 13.30 tot 16.00 uur. Kijk op expertisecentrumvisio.org.

Niet Aangeboren Hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een letsel in de hersenen dat in de loop van het leven is ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat niet-aangeboren hersenletsel een breuk in de levenslijn veroorzaakt. NAH is geen medische diagnose maar een verzamelnaam voor de verschillende uitingsvormen van hersenletsel. De sociale kaart van NAH Netwerk Zuidoost Brabant biedt een overzicht van alle soorten zorg en ondersteuning die geboden wordt in de regio. Deze zorg en ondersteuning kan uiteenlopen van lotgenotencontact tot aan behandeling en diagnostiek en wordt geboden door verschillende organisaties op de volgende terreinen:

 • wonen
 • werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding
 • onderzoek en behandeling
 • kinderen en NAH

Meer informatie over hersenletsel en de gevolgen daarvan vindt men via de internetlinks hieronder. Men kan bijvoorbeeld denken aan hulp bij psychosociale en psychische problemen en aan hulp bij het leven met een beperking. Er zijn ook informatieve websites over NAH gemaakt door mensen met NAH en hun familie en vrienden. Bijvoorbeeld NAH-info.nl en NAH-algemeen.nl. Op deze websites vindt men bijvoorbeeld informatie, advies en ervaringen van lotgenoten. Voor ’s-Hertogenbosch en omgeving raadpleeg voor ondersteuning het Netwerk Zuidoost Brabant, nahzobrabant.nl.

NAH expertisecentrum van het JBZ Dit is een samenwerkingsverband tussen het JBZ, Reinier van Arkelgroep en Tolbrug. Deskundigen vanuit verschillende specialismen maken een analyse van de klachten en de problemen en geven een advies voor verdere behandeling, zie NAH expertisecentrum JBZ.

NAH-Café ’s-Hertogenbosch 
Een gezellige en rustige uitgaansgelegenheid speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als je moet leven met niet-aangeboren hersenletsel en behoefte hebt aan een leuke uitgaansgelegenheid, dan ben je van harte welkom in het NAH-Café ’s-Hertogenbosch. In het NAH-Café heb je geen last van harde muziek, drukte en storende verlichting, maar is er wel gezelligheid! De organisatie van het NAH-Café is in handen van mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben, dus voor en door mensen met NAH. Het NAH-Café is afgestemd op mensen vanaf 18 jaar die na hun geboorte een vorm van hersenletsel hebben opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, hersenkneuzing, hersenschudding, hersentumor, hersenvliesontsteking, ongeval, Multiple Sclerose of Parkinson. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Ook kunnen bezoekers zelf ideeën aandragen. Voorbeelden van activiteiten zijn: bingo, een quiz en bloemschikken. Op de Facebookpagina kun je meer informatie vinden over de verschillende activiteiten. Of kijk op de site NAH café.nl .Logo_NAH_DEF_klein.jpg

NAH café Brein
Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers en getroffenen van NAH, circa 5 x per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd in West. Kijk op stichting Door en Voor.nl.

Afasie / Afasie Soos
Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Afasie is het meestal het gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Het uit zich bij iedereen anders. De soort en ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van de hersenbeschadiging.  Kijk voor info op afasie.net. Hier vindt u ook gegevens van de Afasie Soos. 

Poli Tolbrug voor NAH GGZ Oost Brabant, afdeling huize Padua, is een poli gestart in de Tolbrug voor mensen met NAH. Ze willen hiermee cliënten een laagdrempelige manier van hulp bieden dichter bij huis. Er is 2 keer per maand een SPV-er van huize Padua aanwezig. Kijk op Poli Tolbrug voor NAH / GGZ Oost Brabant.nl.

Geestelijke gehandicapten Zorg
GGZ Oost Brabant staat voor zorg aan kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. De klachten kunnen uiteenlopen van autisme bij kinderen, eetproblemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen en trauma’s bij volwassenen tot dementie en depressie bij ouderen. Ze bieden ook specialistische zorg aan mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) die daarnaast ook psychiatrische problemen hebben. Er wordt naar een oplossing gezocht die zoveel mogelijk is afgestemd op de persoonlijke situatie. De behandeling kan ambulant of in (tijdelijke) opname in één van de woonvormen, plaatsvinden. Kijk op ggzoostbrabant.nl.

Behandelcentrum Revalis
Multidisciplinair Behandelcentrum Revalis is het adres voor mensen met complexe klachten zoals chronische pijn, vermoeidheid en bij onzekerheden. De bewezen effectieve behandelingen van Revalis zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zij bieden fysiotherapeutische en psychologische ondersteuning. Het huidige zorgteam op de locatie in Rosmalen bestaat uit 8 psychologen, 9 fysiotherapeuten en 1 rehabilitation assistant die onder supervisie werken van revalidatieartsen van Ciran Revalidatie.

Vicki Brownhuis
Inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. Voor iedereen die zelf kanker heeft, of waarvan iemand in de naaste omgeving kanker heeft (gehad). Men kan zonder afspraak binnenlopen. Dit kan zijn voor een kop koffie, uw verhaal vertellen, informatie vragen, aan een activiteit deelnemen, enz. Voor en na de verschillende activiteiten is er ruimschoots mogelijkheid voor informeel lotgenotencontact. Kijk voor meer info op vbrownhuis.nl.

Robert Coppes Stichting De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd ook bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex. Hun bijzondere deskundigheid en specialistische ervaring zetten ze in om mensen het leven te kunnen laten leven zoals zij dat zelf graag willen. Dat doen ze ‘Eigen wijs’, betrokken en in goede samenwerking met anderen die belangrijk zijn om het leven van ‘onze mensen’ zin te geven. Kijk voor info op robertcoppes.nl.

Hulphond Nederland Hét expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting leert honden tot 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van Down. Voor meer informatie: hulphond.nl.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven