Zorg

Centraal Administratiekantoor (CAK)

CAK

In 2015 gaat er veel veranderen in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor de eigen bijdrage voor zorg thuis of zorg met verblijf. Meer algemene informatie over de wijzigingen in de langdurige zorg is te vinden op hoeverandertmijnzorg.nl. Het CAK zorgt voor de uitvoering van financiële regelingen binnen de zorg en het informeren van burgers. Het CAK berekent en int o.a. de eigen bijdragen van Wmo en Wlz. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen en voor de uitbetaling van de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op de site hetCAK.nl vindt u de belangrijkste wijzigingen voor de eigen bijdrage voor Zorg thuis, Zorg met verblijf, Persoonsgebonden budget (pgb) en Ouderbijdrage Jeugdwet.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand zelf zijn/haar zorg kan regelen. Er zijn 2 soorten pgb’s:
* Het pgb-Wlz is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf.
* Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.
In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.

Pgb in 2015:
Door de veranderingen in de langdurige zorg krijgt een deel van de budgethouders vanaf 1 januari 2015 een pgb van de gemeente en/of van de zorgverzekeraar. Een ander deel van de budgethouders krijgt in 2015 nog steeds een pgb van het zorgkantoor. Na de zomer start het ministerie van VWS met een algemene landelijke voorlichtingscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg.
Voor info pgb hoeverandertmijnzorg.nl

Aandachtspunten berekening eigen bijdragen:

  • De eigen bijdrage wordt berekend over het verzamelinkomen van 2 jaar geleden. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst.
  • Indien men een vermogen in box 3 heeft dan telt 8% van de grondslag sparen en beleggen mee.
  • De bijdrage wordt berekend over perioden van 4 weken, 13 perioden in het jaar. Men kan op de website een proefberekening maken.
  • De gemeente ’s-Hertogenbosch kent een minimaregeling. Als men een inkomen heeft tot 110 % van de bijstandsnorm dan betaalt de gemeente de eigen bijdrage voor de Wmo. Het CAK maakt wel een rekening op met uitkomst € 0.
  • Is één van de partners opgenomen in een instelling dan betaalt zij de eigen bijdrage, de thuiswonende partner hoeft dan geen eigen bijdrage meer te betalen.
  • Neemt men meerdere voorzieningen af dan betaalt men totaal nooit meer dan het vastgestelde periodebedrag.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven