Werk & inkomen

Werk en inkomen

Collectieve zorgverzekering Gemeente 's-Hertogenbosch

Collectieve zorgverzekering

Wat & voor wie
Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap? En wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente samen met zorgverzekeraar CZ en VGZ aanbiedt. Stap over via gezondverzekerd.nl.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U krijgt korting op deze pakketten en de gemeente betaalt mee aan de premie. De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid.

Partners en kinderen
Volwassen en kinderen kunnen bij elkaar op één polis. Volwassenen kunnen ook een eigen polis afsluiten. Ouders kiezen bij wie het kind (onder de 18 jaar) wordt bijgeschreven op de polis.

U betaalt de premie elke maand zelf aan de verzekeraar. De gemeente maakt elke maand een bijdrage voor de premie aan u over. 

Kiezen tussen CZ en VGZ
De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente twee goede en betaalbare zorgverzekeringspakketten aan. Op de Gezond Verzekerd.nl kunt u de pakketten vergelijken. 

Praktische informatie
Aanvragen collectieve zorgverzekering
U kunt de collectieve zorgverzekering aanvragen tot 1 januari. Op de site van Gezond Verzekerd.nl regelt u een overstap gemakkelijk en snel. CZ of VGZ regelt dan de opzegging van uw huidige verzekering. Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ maar wilt u de aanvullende verzekering veranderen? Ook dat kan via de website.

Hulp via het wijkplein
Heeft u moeite met het indienen van de aanvraag? Dan helpen medewerkers van het wijkplein u graag op weg. De openingstijden van de wijkpleinen vindt u bij divers.nl.

Bijzondere bijstand
De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn toereikende en passende voorzieningen. Dit betekent dat u geen bijzondere bijstand kunt vragen voor medische kosten.

Meer informatie vindt u via CZ, VGZ of Gezond Verzekerd.nl.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2017

Naar boven

Juridische Zaken

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Wat is bewindvoering?
Bij bewindvoering behartigt de bewindvoerder, dit kan iemand uit de eigen omgeving van de cliënt zijn of ingehuurd vanuit een bewindvoeringskantoor, de financiële belangen van de cliënt die daar zelf niet naar behoren toe in staat is. Alle financiële posten van de onder bewindgestelde gaat naar de bewindvoerder. De bewindvoerder opent een bankrekening waarop de inkomsten binnenkomen en van waaruit de vaste lasten worden betaald. De cliënt krijgt wekelijks leefgeld, er wordt gespaard waar mogelijk en eventuele schulden worden aangepakt. De onderbewindstelling wordt door de kantonrechter uitgesproken. Ieder jaar moet de bewindvoerder rekening en verantwoording (een soort jaarverslag) doen aan de kantonrechter, waardoor de kantonrechter de bewindvoerder kan controleren. Bewindvoering voor kwetsbare groepen wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is mentorschap?
Bij mentorschap vertegenwoordigd een mentor (eigen kring of bureau) de niet-financiële belangen van de cliënt in het kader van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij mentorschap is de cliënt niet bevoegd om rechtshandelingen te nemen. De kantonrechter spreekt een mentorschap uit, desgevraagd controleert de kantonrechter de mentor.

Wat is curatele?
Als mentorschap en bewindvoering niet voldoende zijn kan er curatele worden aangevraagd. Bij een onder curatele stelling vertegenwoordigt de curator (eigen kring of bureau) de financiële en persoonlijke niet financiële belangen van de curandus (cliënt). Door de curatele is de curandus wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam. Deze zware maatregel heeft dus grote gevolgen voor een cliënt. Indien mogelijk wordt curatele vermeden. De kantonrechter spreekt de curatele uit. Ieder jaar moet de curator rekening en verantwoording doen aan de kantonrechter. 

Kosten
De kosten die een bewindvoerder, mentor of een curator in rekening mag brengen worden jaarlijks bepaald door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). De tarieven zijn voor iedereen gelijk, kijk op rechtspraak.nl. 

Er zijn verschillende bureaus die zich op dit terrein begeven. Er is een branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders PBI. Zij hebben een keurmerk en zorgen voor scholing, kijk op bpbi.nl. Bewindvoeringskantoor Zorgbruggen BV met vestigingen in Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Lage-Mierden, is niet aangesloten, wel kundig. Zie site zorgbruggenbewindvoering.nl. ZEKER Financiële Zorgverlening (BPBI gecertificeerd) is een landelijk werkende organisatie met onafhankelijke beschermingsbewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk ondersteunt bij hun privé-administratie. De klant krijgt een vaste bewindvoerder in de vorm van een ‘local hero’. Zie zekerfz.nl

Handige links zijn rechtwijzer.nl en juridischloket.nl. Ook de rechtswinkel biedt juridische informatie.
(links vindt u onder deze tekst).

Laatst bijgewerkt op: 12 december 2017

Naar boven

MEZZO

De mantelzorger kan te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor een naaste, zoals de eigen bijdrage voor de Wmo. Om de mantelzorger daarin tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen. De Sociaal Juridische Dienst van Mezzo geeft  gratis advies en informatie over vergoedingen, belastingen, wetten en regels.

Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen. Wat u precies aan zorgkosten kunt aftrekken, leest u in Belastingen 2014, specifieke zorgkosten (zie Mezzo.nl). Op meerkosten.nl vindt u informatie over andere belastingvoordelen zoals:

 • aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder
 • jonggehandicaptenkorting
 • lijfrente voor een gehandicapt (klein)kind

Krijgt de persoon die u verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van degene die de zorg ontvangt. Daarbij gaat het CAK uit van de situatie van twee jaar geleden. De gegevens kunt u terugvinden op de belastingaangifte of -aanslag van dat jaar. U kunt de bijdrage narekenen met het rekenprogramma van het CAK.                           

Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering   
Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Hieronder leest u wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

U ontvangt een WW-uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht Ontvangt u een WW-uitkering en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen. UWV beoordeelt of u van deze regeling gebruik kunt maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing worden verlengd. Lees meer over de ontheffing sollicitatieplicht op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorgforfait Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering. U leest meer over het mantelzorgforfait op de website van UWV.

U ontvangt een bijstandsuitkering
Vrijstelling sollicitatieplicht Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

NIBUD

Inkomenseffecten voor mantelzorgers 
Uit berekeningen van het Nibud, in opdracht van de vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo, blijkt dat mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken, te maken krijgen met een enorme inkomensval. 'Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim 1.100,- euro per maand op achteruit', aldus Mezzo.

Het Rijk en de gemeenten vragen steeds meer inzet van mantelzorgers: professionele hulp wordt ten dele vervangen door vrijwilligers en er wordt meer en meer van mensen verwacht dat zij voor benodigde zorg een beroep doen op familie, vrienden of buren. Naast de tijd die het verlenen van mantelzorg kost, zijn er ook financiële consequenties. Kijk verder op de site Nibud.nl
 

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Overlijden; Testament & nalatenschappen

Sinds 2003 is de wet gewijzigd. Wanneer er geen testament is bij een getrouwd echtpaar, wordt alles nagelaten aan de langstlevende. Eventuele kinderen krijgen een vordering op hun langstlevende ouder, te innen na diens overlijden. Als er geen testament is in een onbetwiste standaard situatie is een dure verklaring van erfrecht niet nodig en kan men in principe volstaan met:

a.  een uittreksel uit het overlijdensregister (kosten ± € 10), dit uittreksel heeft men  gekregen van de begrafenisondernemer of kan men afhalen in de gemeente van overlijden;

b.  een gratis CTR verklaring van geen testament. Deze kan men aanvragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). 

Levenstestament, codicil en volmacht

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?
Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Dan is het goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen.  Volmacht of levenstestament? Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen.
Kom meer te weten over:

 • Volmacht - u geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.
 • Levenstestament - een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.
 • Codicil -  kan alleen gemaakt worden voor roerende zaken en niet voor financiën.

Naar de notaris Vraag een onafhankelijk advies bij een notaris bij u in de buurt. Hij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hebt u zich ingelezen en besluit u naar de notaris te gaan? Bereid uw bezoek dan voor met de tips op de pagina op gesprek bij de notaris op de site notaris.nl/levenstestament-en-volmacht .

Levenstestament
Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Meer over het opstellen en regelen van een levenstestament:

 • Wat regel ik met een levenstestament?
 • Wanneer maak ik een levenstestament?
 • Hoe maak ik een levenstestament en wie kan dit inzien?
 • Hoe voorkom ik dat een levenstestament wordt gebruikt voor zaken die ik niet wil?
 • Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt en ik word wilsonbekwaam?

Checklist
Om u alvast na te laten denken over welke keuzes u wilt maken, kunt u een vragenlijst invullen. Met deze vragenlijst kunt u het gesprek met de notaris voorbereiden. Als u een vraag niet begrijpt of het antwoord (nog) niet weet, dan is dat niet erg. In het gesprek met de notaris kunt u om uitleg vragen en doorpraten over de voordelen en nadelen van de keuzes. Kijk op de site notaris.nl.

Codicil
Deze moet handgeschreven zijn door de persoon zelf en voorzien zijn van een datum en een handtekening. Doordat een codicil niet, net als een testament, opgeslagen wordt in een landelijk register wordt aangeraden om meerdere exemplaren te maken en op verschillende plaatsen op te slaan. Zowel een codicil als een testament kunnen tot kort voor het overlijden gewijzigd worden, mits de persoon helder van geest is.

Centrum Nalatenschappen
Centrum Nalatenschappen is een organisatie die kennis en ervaring bundelt op alle aspecten rondom nalatenschappen. Op verschillende manieren helpen zij met wijzer nalaten. Wil men graag een professionele executeur benoemen, zodat de nalatenschap zorgvuldig en juist wordt
afgewikkeld? Daar kunnen zij bij helpen, kijk op centrum nalatenschappen/ wijzernalaten.nl.

Notaristelefoon
Aan de notaristelefoon kan men algemene vragen stellen op alle terreinen waarbij een notaris betrokken is. Op de site staat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, zie notaris.nl.

Overlijden
Rondom een overlijden dienen veel (praktische) zaken geregeld te worden. Er moeten in een korte tijd allerhande beslissingen genomen worden. Wanneer het duidelijk is dat iemand binnen niet al te lange tijd zal overlijden dan is het raadzaam om met de cliënt te bespreken dat er een overzicht gemaakt wordt (als dat er nog niet is) met alle belangrijke gegevens (bij veel begrafenisondernemers kan men een codicil opvragen waarin men deze zaken opneemt) zoals:

 • is er een begrafenisverzekering en waar ligt deze?
 • wat zijn de wensen van de persoon?
 • adressen van familie enz.
 • overzicht van verzekeringen, abonnementen e.d.

Een handige website en ook een papieren uitgave is te vinden via afscheidswijzer.nl.

Afhankelijk van de situatie,

 • een partner blijft alleen achter, met of zonder verdere nabestaanden
 • de overledene was alleenstaand met nabestaanden
 • de overledene was alleenstaand zonder nabestaanden

kan een beroep op Welzijn Divers gedaan worden.

De partner blijft alleen achter
Samen met de partner doorlopen wat er allemaal geregeld moet worden. Zo nodig ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren, informeren van instanties enz.

Alleenstaande met familie

 • Van een alleenstaande accepteert de familie de erfenis, zo nodig dezelfde procedure als bij de achterblijvende partner.
 • De familie van een alleenstaande accepteert de erfenis niet omdat er schulden zijn. Bij de aanwezigheid van een testament laten we de verdere afhandeling aan de notaris over.

 Bij de afwezigheid van een testament kunnen er zich 2 situaties voordoen:

 1. Er is wel een uitvaartverzekering, de persoon kan voor de door de polis gedekte kosten begraven worden. Dit kan de familie zelf regelen. Er kunnen zich problemen voordoen bij het opzeggen van het huis e.d.
 2. Er is geen uitvaartverzekering. De familie aanvaardt de erfenis niet (zie testament). De persoon moet op kosten van de staat begraven worden.

Hiervoor moet er contact opgenomen worden met de burgerlijke stand van de gemeente. De familie wil niets regelen. Ook dan moet de huur e.d opgezegd worden, huis uitgeruimd enz. Hierbij is de familie vaak zeer terughoudend omdat ze niet aansprakelijk wil zijn voor welke kosten dan ook. Let op dat de begrafenisondernemer wel voor een overlijdensakte zorgt.

Alleenstaande zonder nabestaanden
Als er een testament is kunnen we het aan de notaris overlaten. Bij de afwezigheid van een testament is er een vacuüm. Ook nu kunnen zich 2 situaties voordoen:

 1. Er is wel een uitvaartverzekering. De persoon kan in ieder geval voor de door de polis gedekte kosten begraven worden; er hoeft zich dan niemand persoonlijk aansprakelijk te stellen.
 2. Er is geen uitvaartverzekering, dan geldt de bovenbeschreven procedure. Blijft de vraag wie alle andere zaken regelt. De rechtbank kan een “vereffenaar” benoemen die de zaken afwikkelt.

De uitvaart
Bij de aanwezigheid van een uitvaartpolis is het belangrijk dat er goed gekeken wordt wat er in de polis gedekt wordt. Er zijn onderdelen waarover onderhandeld kan worden en tegen elkaar weggestreept. Niet elke begrafenisondernemer benoemt de beperkingen en meerkosten. Ondanks dat men een uitvaartverzekering heeft, bijvoorbeeld DELA, is men vrij om zelf de begrafenisondernemer van haar keus te nemen.

Wat wordt er in de regel niet door de uitvaartpolis gedekt:

 • als de overledene naar het mortuarium gebracht is en men de overledene meerdere keren wil laten opbaren, worden hiervoor per keer extra kosten in rekening gebracht;
 • als de overledene thuis wordt opgebaard kunnen er extra kosten voor de koeling e.d. in rekening gebracht worden;
 • de kerkdienst en eventuele avondwake;
 • de bloemen;
 • bij begraven: het graf, de grafrechten, de zerk;
 • bij een bestaand graf: het lichten van de zerk, het klaarmaken van het graf en het terugplaatsen van de zerk (kosten ± € 1.100);
 • bij crematie zijn de kosten van een sierurn, wijze van uitstrooien, een urnengrafje enz. meestal niet in de polis opgenomen;
 • de koffietafel.

Geen nabestaanden
Hoe weten we zeker dat er geen nabestaanden zijn?

 • De cliënt heeft het verteld.
 • De cliënt heeft een codicil nagelaten waarin dit staat.
 • De cliënt heeft een testament. Bij vermoeden van een testament kan men dit navragen bij een notaris die in het centrale testamentregister kan kijken. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Via de notaris, die kan het bij de burgerlijke stand laten nazoeken; hiervoor zijn gegevens als geboorteplaats, geboortedatum, de juiste naam e.d nodig. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Nalatenschappen
Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als na onderzoek is gebleken dat er geen erfgenamen zijn of de afwikkeling van de nalatenschap niet door potentiële erfgenamen en/of andere private partijen wordt opgepakt, wikkelt de Staat de nalatenschap onder bepaalde voorwaarden af. De Staat heeft ook de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en ze - waar het goederen betreft - om te zetten in geld. Als de nalatenschap gedurende twintig jaar onbeheerd blijft, valt deze toe aan de Staat. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is de dienst die de onbeheerde nalatenschappen afwikkelt namens de Staat.

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Participatiewet 2015

Met de nieuwe Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen die kunnen werken, maar die het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, dat geldt voor mensen met én zonder beperking. Heeft u een uitkering? Dan kijken we samen met u op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. We kijken vooral naar wat iemand nog wél kan.

Welke regelingen worden vervangen door de Participatiewet?
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening samen. Jonggehandicapten die geen Wajong hebben en wel (gedeeltelijk) kunnen werken, vallen ook onder de Participatiewet. Er is één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen.

Wat betekent de Participatiewet voor iemand met een arbeidsbeperking?
Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen mogelijkheid meer om u aan te melden voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Alle WSW-medewerkers met een vast dienstverband op 1 januari 2015 houden hun vaste contract. Hebt u wel een WSW indicatie, maar op 1 januari 2015 geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan valt u vanaf 1 januari onder de Participatiewet.

Wat kan ik volgens de Participatiewet als ik niet in staat ben om te werken?
Volgens de Participatiewet kan iedereen naar vermogen bijdragen aan de samenleving. Wanneer dit niet mogelijk is in een betaalde baan dan kan je via een tegenprestatie iets terug doen.

Hoe voert de gemeente de Participatiewet uit?
De gemeente heeft een werk-ontwikkelbedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet: Weener XL werk & inkomen ’s-Hertogenbosch. Kijk op weenerxl.nl.  Werkgevers zijn een belangrijke partner bij het zoveel mogelijk begeleiden van mensen naar werk. Om werkgevers goed te kunnen ondersteunen werken 18 gemeentes in Noord-Oost Brabant intensief samen.

Is er een cliëntenraad voor burgers met een uitkering?
Er is een cliëntenraad Participatie. Zij vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van ‘s-Hertogenbosch die aangewezen zijn op een uitkering. Hoewel de Cliëntenraad er niet is voor individuele gevallen, willen zij wel graag horen waar u als cliënt tegenaan loopt, zodat wij bij het opstellen van een advies deze signalen mee kunnen nemen.  Meer informatie op de site clientenraadparticipatiewet.nl.

Wat betekent de Participatiewet voor wie nu Wajong heeft?
Voor wie 1 januari 2015 al Wajong heeft, gaan er een aantal zaken veranderen. De belangrijkste punten op een rij:

 • U houdt recht op Wajong en blijft bij het UWV. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.
 • Valt u onder de oude Wajong (Wajong aangevraagd vóór 2010)? Dan beoordeelt het UWV opnieuw of u mogelijkheden hebt om te werken. Tussen 2015 en 2018 krijgen Wajongers een herkeuring. Als het UWV vindt dat u (gedeeltelijk) kunt werken dan krijgt u een korting op uw uitkering. U krijgt dan vanaf 2018 een uitkering van 70% van het minimunloon (dat is nu nog 75%).
 • Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Wat betekent de Participatiewet als u na 1 januari 2015 Wajong aanvraagt?
Door de invoering van de Participatiewet verandert er het een en ander in de Wajong. Heeft u na 10 september 2014 een aanvraag bij het UWV gedaan voor een Wajong-uitkering? Vanaf die datum gelden er andere voorwaarden voor de toekenning. Informatie voor mensen met een Wajong-uitkering staat op de site uwv.nl/vragenwajong.aspx

Kan ik nu een Wajong uitkering aanvragen?
Door de invoering van de Participatiewet en de veranderingen in de Wajong heeft u met ingang van 01-01-2015 alleen nog recht op Wajong als u geen mogelijkheden heeft om te werken. Heeft u wel mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de Wajong. In dat geval biedt de gemeente hulp bij het vinden en houden van werk en/of een bijstandsuitkering.

Kijk voor informatie ook op site gemeente De sociale kracht van 's-Hertogenbosch
De nieuwe taken voor de gemeente per 1 januari 2015?

 • jeugdhulp (hulp bij opgroeien en opvoeden)
 • wmo (Wmo 2015)
 • Participatiewet (werk en inkomen)

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Pensioen

De Pensioenfederatie behartigt namens ongeveer 250 pensioenfondsen de belangen van 5,3 miljoen deelnemers, 3 miljoen gepensioneerden en 8,4 miljoen gewezen deelnemers. 
Circa 80% van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 900 miljard euro.

De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van de koepels voor ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Op 19 december 2013 hebben de VB, de UvB en OPF besloten om met ingang van 1 januari 2014 volledig op te gaan in de Pensioenfederatie. 
Kijk op site pensioenfederatie.nl.

 

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Regelingen bij financieel minimum

Aio (aanvullende inkomensvoorziening ouderen)
Heeft iemand de AOW-leeftijd en heeft hij of zij een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan is het inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. Men kan dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (Aio) krijgen.

Als na de aanvraag AOW blijkt dat iemand een onvolledige AOW krijgt, stuurt de SVB zelf een brief waarin wordt aangegeven wanneer men in aanmerking komt voor de AIO-aanvulling. Voldoet men aan de voorwaarden, dan krijgt men een hier een aanvraagformulier voor. 

Anw (algemene nabestaandenwet) kijk op rijksoverheid.nl/anw
Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Bijstand  kijk op rijksoverheid.nl/bijstand
Een bijstandsuitkering helpt mensen rondkomen zolang iemand niet genoeg geld heeft om van te leven. Heeft iemand veel eigen vermogen? Dan moet men eerst een deel daarvan opmaken.

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een bijstandsuitkering te krijgen. De gemeente bepaalt of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV stuurt de aanvraag door naar de gemeente.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Voor bijzondere, extra kosten die men door een ziekte of beperking moet maken. Het moet gaan om kosten die niet op een andere manier vergoed worden. Tevens voor sociale, culturele of sportieve activiteiten (rekeningen moeten getoond worden).

N.B. In ’s-Hertogenbosch is bijzondere bijstand niet meer mogelijk voor extra kosten bij ziekte of handicap. Mogelijkheid deel te nemen aan collectieve verzekering van gemeente (zie link).

Individuele inkomenstoeslag kijk op gemeente s-Hertogenbosch.nl/digitaal loket
De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag die in 2014 werd afgeschaft. Het is een geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar kan geven als u al drie jaar weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • U hebt al drie jaar achter elkaar een laag inkomen, dat niet hoger is dan het bedrag dat u in de bijstand zou krijgen;
 • U hebt weinig vermogen: -alleenstaande € 5.895,- -meerpersoonshuishouden  € 11.790,-
 • U hebt geen uitzicht op een hoger inkomen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Is alleen mogelijk voor onroerendgoedbelasting, rioolrechtenheffing en afvalstoffenheffing.

Collectieve Ziektekostenverzekering Gemeente
De collectieve zorgverzekering van de Gemeente ’s-Hertogenbosch is er voor iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en niet te veel vermogen. Er zijn 4 varianten: voor mensen met lage zorgkosten en voor mensen met hoge zorgkosten bij de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Naast korting op de pakketten legt de gemeente € 20 resp. € 40 per maand bij. Bij de uitgebreidere polis is het eigen risico bij VGZ meeverzekerd; bij CZ wordt vooruit gespreid betaald.  Op gezondverzekerd.nl (Gemeente ’s-Hertogenbosch) is alle informatie terug te vinden. Aanvragen kan alleen digitaal.

Voedselbank kijk op voedselbankdenbosch.nl
Als men denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan men een aanvraag/verzoek indienen bij de voedselbank Den Bosch en Omstreken. Er zijn landelijke criteria voor wie voor hulp door de voedselbank in aanmerking komt. 

Stichting Leergeld kijk op leergelddenbosch.nl
Verleent hulp zowel financieel als materieel aan kinderen van 4 t/m 18 jaar die opgroeien in een gezin met een minimum inkomen.

Belastingen

 • Wijziging. Vanaf 2015 kan men vanaf 1 maart tot 1 mei belastingaangifte doen. Doet iemand voor 1 april aangifte, dan krijgt hij of zij voor 1 juli een aanslag van de Belastingdienst en betaalt men geen belastingrente.
 • Hulp bij belastingaangifte (HUBA). Deze hulp Is gratis. Alleen voor eenvoudige belastingaangiften. Ook voor vragen over en aanvragen huur- en/of zorgtoeslag.
 • Aftrekposten belastingen belastingdienst.nl/aftrekposten
 • Toeslagen belastingdienst.nl/toeslagen
  Een toeslag is een bijdrage in de kosten voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 4 toeslagen:
  zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering
  kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van kinderen
  huurtoeslag, een bijdrage in de huurkosten
  kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Budgetcoach particulier, via gemeente of via Nibud.
Het Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, zie nibud.nl. Hier vindt men informatie, praktische tips, berekeningen en testjes over geld. Het Nibud is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën.

Berekenuwrechtplus.nl  Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Schuldhulpverlening

Nibud
De begroting centraal
Het Nibud werkt in de budgetadvisering vanuit de Nibud-methode van budgetteren. Hierin staat de begroting centraal. De Nibud-methode beoordeelt alle inkomsten en uitgaven op de begroting in samenhang met elkaar. Stel dat iemand een hypotheek wil afsluiten, dan worden álle veranderingen in de inkomsten en uitgaven door de verhuizing meegenomen in de begroting.

Het gaat dan dus niet alleen om de premie (of aflossing) en de hypotheekrenteaftrek, maar ook om veranderingen in de energiekosten, gemeentelijke heffingen, woning-onderhoud, reiskosten en reiskostenvergoeding, enzovoort. Aan de hand van de totale begroting wordt bekeken of de hypotheek voor het betreffende huishouden betaalbaar is.

Kijk op de site naar het Nibud Rekenprogramma, hiermee brengt u alle inkomsten en uitgaven van een huishouden in kaart. Kijk ook bij Nibud voor de budgetcoach of kijk bij budgetcoach.nl.
Voor schuldhulpverlening kijk op zelfjeschuldenregelen.nl of NVVK.nl, brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Juvans
Wanneer men te maken krijgt met armoede en financiële problemen en kwesties die daarmee te maken hebben, kunt u bij Juvans advies en ondersteuning krijgen.

U kunt bij Juvans terecht om:

• te leren uw administratie te ordenen • inzicht te krijgen in uw financiële situatie • rond te leren komen met uw inkomen • deel te nemen aan een groepscursus ‘rondkomen met je inkomen’ • mogelijke oplossingen te bespreken zoals bewindvoering of schuldhulpverlening • advies te krijgen over gemeentelijke regelingen en armoedebeleidvoorzieningen • de invloed te bespreken van de financiële problemen op u en uw omgeving • u te ondersteunen bij het (weer) actief worden in de samenleving

De maatschappelijk werker van Juvans kijkt samen met u, ook naar uw sociale omgeving. Als de problemen met het gezin of huishouden te maken hebben, kan er met het hele gezin en de sociale omgeving gekeken worden hoe dit opgelost kan worden. Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen mogelijkheden waarbij u zelf de richting bepaalt. Er wordt waar nodig, ondersteuning gegeven en samengewerkt in de contacten die u heeft met de gemeente, woningbouwverenigingen, instanties en instellingen of er worden vrijwilligers ingeschakeld om u verder te begeleiden. Kijk voor meer info op juvans.nl. 

De Sociale Raadsvrouw
Schuldhulp van A tot Z! De Sociale Raadsvrouw heeft voor werkgevers die hun werknemers niet maandenlang willen laten wachten op hulp via gemeenten, een methode waarbij hulp voor werknemers met schulden veel sneller gerealiseerd kan worden. Kijk op socialeraadsvrouw.nl.           

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)
Alle gemeenten bieden schuldhulpverlening aan. U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente voor het telefoonnummer en adres van een schuldhulpverlener die in opdracht van uw gemeente werkt.
De branchevereniging voor schuldhulpverleners biedt een overzicht aan op haar website wsnp.rvr.org.

Beter failliet of beter Wet schuldsanering (Wsnp)?
Het belangrijkste voordeel van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is dat men aan het einde van de termijn helemaal schuldenvrij is. Ook als binnen die termijn niet alle schulden zijn afgelost. De resterende schulden worden kwijtgescholden.

Bij een faillissement is dat niet het geval. Als men niet genoeg inkomen of opbrengst uit verkoop van haar spullen heeft, zal het faillissement worden opgeheven wegens ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij de persoon kunnen innen (of bij de erfgenamen als ze erfenis geaccepteerd hebben). Vaak worden de kosten van het faillissement ook door de persoon betaald. Een faillissement is geen blijvende oplossing.

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2018

Naar boven

Seniorenorganisatie Unie KBO

De Unie KBO, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. Voor elk wat wils! Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2015

Naar boven

Stichting Werk&Mantelzorg

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert een win-win situatie voor werkgever en medewerker. Aandacht, begrip en ruimte voor (maatwerk) oplossingen van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen. Stichting Werk&Mantelzorg helpt daarbij.

zo is er de wet Verlof en regelgeving. Veel werkgevers en werknemers kennen de mogelijkheden niet of onvoldoende. Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor mantelzorgers. Denk hierbij aan calamiteitenverlof (bij noodsituaties, de werkgever betaalt het salaris door), kortdurend zorgverlof (bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of de ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstend 70% van het loon door) of het langdurend zorgverlof (wanneer u voor langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen). Vanaf 01-01-15 is de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van kracht. Hiermee is voor mantelzorgers geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof ook kan worden opgenomen voor de zorg van een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid.

Kijk voor meer informatie op de site werkenmantelzorg.nl.

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2015

Naar boven

Vakbond De Unie

Mantelzorg is een groeiend fenomeen in Nederland. De kosten van de zorg stijgen en veel mensen kiezen ervoor om zelf een deel van de zorg op te pakken voor mensen in hun omgeving. Dit kan een grote impact hebben op de werksituatie. Veel mensen kunnen dit met hun werkgever regelen, maar toch lopen mensen aan tegen vragen.

Samen werken met stichting Werk&Mantelzorg
De Unie werkt samen met de stichting Werk&Mantelzorg om mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar te maken. Werk&Mantelzorg voert speciaal voor de ministeries VWS en SZW een 2-jarig project uit om te zorgen voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Binnen dit project wordt de samenwerking gezocht met stakeholders binnen bepaalde branches. De Unie is één van die samenwerkingspartners. Kijk voor meer info op de site.

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2015

Naar boven

Vakbond FNV

De FNV komt op voor belangen op het gebied van werken & inkomen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn al lid, van scholier tot gepensioneerde. Zij zijn actief in verschillende sectoren. De FNV onderhandelt over arbeidsvoorwaarden in meer dan 1000 cao's.

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2015

Naar boven