Welzijn & hulpverlening

Vrijwilligersorganisaties en Zelfhulp

Vrijwilligersorganisaties en Zelfhulp

Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio
Steunpunt Zelfhulp is een vrijwilligersorganisatie die onderdak biedt aan zelfhulpgroepen op de terreinen geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en verslavingszorg. Kijk op Steunpunt Zelfhulp.nl

De Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en mensen wil ontmoeten. De Zonnebloem organiseert huisbezoeken, activiteiten en aangepaste vakanties. Kijk op zonnebloem.nl

Stichting Buddyhulp 
De ondersteuning van Stichting Buddyhulp is een aanvulling op bestaande zorg, gericht op mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en thuiswonende eenzamen. Kosteloos.  

Aanvulling vanuit Buddyhulp: Samen Sterk! Het leven lacht zeker niet altijd iedereen maar tegemoet. Er kunnen situaties ontstaan waarbij je het gevoel hebt er helemaal alleen voor te staan. Of moeilijke situaties waarmee je jouw naasten niet wil belasten. Het is dan niet eenvoudig om je weg te vinden. Buddyhulp wil jou juist in zo’n periode bijstaan. Want iedereen verdient die betrokkenheid en aandacht, vinden de vrijwilligers van Buddyhulp. Ze bieden dan ook graag een luisterend oor. Staan open voor een goed gesprek. Zijn beschikbaar om mee op pad te gaan, als je dat wil. Dat kan een ziekenhuisbezoek zijn, maar ook een bezoek aan een museum of simpelweg een gezellige wandeling of terrasje.

Emotionele en praktische ondersteuning: Kom je net uit een moeilijke periode, ben je ziek of eenzaam en heb je dringend behoefte aan die arm om je heen? In sommige gevallen is het juist prettig om jouw hart te luchten bij een ‘buitenstaander’. Een buddy biedt een luisterend oor, ook op tijden dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Begrip en geduld zijn de kernwoorden. Naast de emotionele steun is er ook ruimte voor praktische steun. De buddy vervult al een grote wens puur door er te zijn. Even samen boodschappen doen, praten, van gedachten wisselen of een film kijken. Een buddy zal je bijstaan, je helpen, je begeleiden in het proces. Kijk op buddyhulp.nl.

Humanitas
Is er voor mensen die op eigen kracht hun leven willen veranderen. Vrijwilligers van Humanitas geven hen de mogelijkheid om weer verder te gaan. Zij bieden steun in 5 thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid. Jaarlijks geven ruim 18.000 vrijwilligers meer dan 57.800 mensen het zelfvertrouwen terug om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Per thema is te zien welke projecten er zijn en bij welke afdeling ze worden aangeboden, denk hierbij aan Coalitie Erbij (met als doel vermindering van eenzaamheid), Succesvol Terugkeren (voor ex gedetineerden), Jeugdsupport, Go4it, BOR (begeleide omgangsregeling), Wel Thuis en Mentor Maatjes.

Humanitas Computerhuis
Het Humanitas Computerhuis draagt bij aan de educatie en participatie van de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de bewoners van de wijk Nieuw Zuid in het bijzonder. Het Humanitas Computerhuis stimuleert de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en biedt bezoekers een veilige en ontspannen omgeving waarin men elkaar kan ontmoeten. De computer wordt als middel ingezet om bovenstaande doelen te bereiken. Kijk op computerhuis.org.

Rode Kruis afdeling ’s-Hertogenbosch e.o.
Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden ouderen met een beperking tweewekelijks een ontmoetings- en activiteitenmiddag aan mensen die op latere leeftijd een visuele handicap hebben gekregen. De Soosmiddag is een ontmoetingsmiddag voor iedereen die door ziekte, leeftijd, beperking, moeilijk kan deelnemen aan activiteiten op sociaal-cultureel gebied. Kijk op rodekruisdenbosch.nl

Vincentius Den Bosch e.o.
De Vincentiusvereniging is een landelijke vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Activiteiten in Den Bosch zijn ondermeer De Winkel (2e hands goederen), sociaal eethuis het Anker, de Kerstproeverij en de boeken- en speelgoedbeurs.  Kijk op vincentiusdenbosch.nl

Gilde 's-Hertogenbosch
Het begrip Gilde stamt uit de Middeleeuwen. Ambachtslieden vormden toen  organisaties van personen met hetzelfde beroep (bijvoorbeeld het Weversgilde), die de gezamenlijke belangen behartigden en met name zorgden voor de overdracht van kennis en ervaring.
Gilde ‘s-Hertogenbosch e.o. richt zich vanaf 1 januari 2015 uitsluitend op taalprojecten met tot doel de ondersteuning van (niet) nederlanders die onze taal onvoldoende machtig zijn. Denk hierbij aan     de taalprojecten Taalmaatje, Samentaal en deelname in het Taalnetwerk. Het Gilde organiseert derhalve geen cursussen meer. Het Gilde is sinds 1987 actief in de regio 's-Hertogenbosch. In 66 Nederlandse steden bestaan ook Gilden, waarmee contact wordt onderhouden.  

Nationaal Ouderenfonds
Helpt ouderen, zij organiseren diverse activiteiten, denk aan uitjes, boodschappenplusbus, Old Stars, Ouderenpanel, Samen Breien, Kerstactiviteiten en Zilverlijn ( De Zilverlijn is een nieuwe belservice. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Vervolgens wordt u regelmatig gebeld door een Zilverlijn-vrijwilliger. De Zilverlijn-vrijwilligers bieden u een luisterend oor of een goed gesprek. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon samen de week doornemen en een gezellig praatje maken). Ook de OuderenOmbudsman is op deze site te vinden.

Mooi zo Goed zo, partners in Sociale Sponsoring
Mooi zo Goed zo koppelt de energie en creativiteit van bewoners en vrijwilligers van 's-Hertogenbosch aan de expertise en capaciteiten van bedrijven en instellingen. Kijk op mzgz.nl.

Stichting Buiten Gewoon,  woon- en werkboerderij in Berlicum. De Stichting Buiten Gewoon heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een woon- en werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap. Het wonen en werken is niet aan elkaar gekoppeld. Met andere woorden: er kunnen bewoners zijn die er niet werken en er kunnen hulpboeren zijn die er niet wonen.
Kijk op stichting buitengewoon.  

Senioren Platform 13 en 14, belangenbehartiging senioren Nuland (13) en Vinkel (14).   
Sinds opheffing gemeente Maasdonk volgen zij de koers van ‘s- Hertogenbosch. Er is vooralsnog geen site, wel verwijzing naar NAW gegevens onderaan de pagina.

Reinier van Arkel / Vriendendienst.  De vriendendienst is een maatjesproject en organiseert één op één contacten tussen vrijwilliger en deelnemer en groepsactiviteiten voor mensen met een psychiatrische achtergrond die zelfstandig wonen in Den Bosch e.o. Kijk op site reiniervanarkel.nl.

Stichting Voor Elkaar Aan De Slag (VEADS)
Deze stichting vraagt ​​aandacht voor de leefomstandigheden van kinderen, senioren en gezinnen. Vooral als het gaat om gezinnen met kinderen die door omstandigheden in financiele moeilijkheden zijn geraakt en daardoor in stille armoede leven.

Veads heeft een aantal projecten om diensten, materialen en financiele middelen in te zamelen. Hiermee maken ze het o.a. mogelijk om vlak voor de kerst gezinnen uit de regeio 's-Hertogenbosch blij te maken met surprise pakketten. Kijk op veads.nl.

Stichting Bij Katrien
Bij Katrien is dé ontmoetingsplaats in de Bossche binnenstad waar oud, jong, mensen met en zonder beperking, arm en rijk, allochtoon en autochtoon mee doen en zijn verbonden door ontmoeting, werk en bewonersactiviteiten. Bij Katrien laat de bewoners weer samen twinkelen en mee doen in een nieuwe sociale werkelijkheid.

Bij Katrien is een spraakmakend vernieuwend concept en verzacht de binnenstad. Een warme ontmoetingsplaats geïnitieerd door bevlogen burgers, vanuit een sociaal ondernemend model. Ze denken en doen vanuit het hart. Ze zetten talent centraal, organiseren in verbinding en vanuit wederkerigheid en transparantie. Daarbij zetten ze steeds kleine stappen zodat kwaliteit blijft geborgd. Vele kleine stapjes maken samen de grote droom waar. Het is een vrijwilligersorganisatie waar professionaliteit, daadkracht, kwaliteit en innovatief vermogen kenmerken van het organisatiemodel zijn. Kijk op bijkatrien.com.

Netwerk tegen armoede
In januari 2014 werd tijdens de conferentie Kinderen en Armoede, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat in onze stad tussen de 3.000 en 6.000 kinderen in armoede leven! Dat zou niet zo mogen zijn.

Onder alle aanwezigen werd heel duidelijk de urgentie en noodzaak gevoeld om samen armoede bij kinderen aan te pakken. De conferentie was het startsein voor een klein comité, om een begin te maken met een betere samenwerking. Het Netwerk tegen Armoede (NtA) is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het signaleren, tegengaan en voorkomen van armoede bij kinderen. Een kind in armoede leeft in een gezin in armoede. Daarom is een brede(re) en integrale aanpak van armoede van toegevoegde waarde voor het kind.

Het vertrekpunt voor ons zijn de mensen, kinderen én gezinnen zelf. Door ze de weg te wijzen, lucht te geven, te laten meedoen en perspectief te bieden. Kijk voor meer info op netwerktegenarmoede.nl.

Stichting Coliso
heeft een initiatief tot Gastenhuizen, waarbij ouderen bij mensen thuis worden ontvangen voor een gezellige dag met activiteiten. Er is altijd een extra hulpkracht in huis aanwezig.  Kijk voor info op mensenvoorduurzaamheid.nl

Stichting Voedseltuin Villanueva
Veel mensen in 's-Herogenbosch en omliggende gemeenten zijn voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van de Voedselbank Den Bosch e.o. De Voedseltuin heeft als voornaamste doel het verbouwen van groente, fruit en kruiden en het produceren van honing voor de cliënten van de Voedselbank. De Voedseltuin wordt geheel gerund door vrijwilligers. Kijk voor info op voedseltuinvillanueva.nl 

Huis&Aard  
Professional organizing; stapsgewijs naar een opgeruimd huis. Zoek voor persoonlijke begeleiding en meer info op facebook.
  

Stichting Ismes
Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer in de maatschappij, zodat zij weer een zinvol en respectvol leven kunnen opbouwen. Ismes biedt ondersteuning bij problemen die ontstaan zijn tijdens de actieve verslaving. Men kan er terecht met problemen op het gebied van huisvesting, financiën en arbeid. Zo is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een juridisch- en arbeidsmarktloket.

Men kan een beroep doen op een Persoonlijk Ondersteuner die vanuit zijn of haar ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt bij het opstellen van een individueel traject gericht op re-integratie in de maatschappij.

Ook biedt Stichting Ismes ruimte aan voor zelfhulpgroepen gericht op verslaving en herstel. Er zijn diverse praatgroepen (meetings) en men kan er deelnemen aan zinvolle dagbesteding in de vorm van uiteenlopende activiteiten en trainingen.

Stichting Ismes geeft voorlichting op scholen, klinieken en GGZ-instellingen om het taboe, dat rust op verslaving, te doorbreken.

Stichting Ismes is er zowel voor herstellende verslaafden als hun partners. Ismes ondersteunt alle mensen die op wat voor manier dan ook, bereidwillig zijn om aan hun herstel te werken, dus niet alleen mensen die zich verbonden voelen met het 12-stappen programma.

Er is een Ismes Huis van waaruit activiteiten worden aangeboden om bovengenoemde doelgroep te helpen.

Dit inloophuis is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur geopend voor herstellende verslaafden, hun naasten en andere belangstellenden. Gebruikers worden niet binnen gelaten in het inloophuis; zij worden eventueel doorverwezen naar andere instanties. Het inloophuis heeft vooral een ontmoetingsfunctie waarin herstellende verslaafden en hun partners elkaar tot steun zijn en waarin ervaringen gedeeld kunnen worden. Tenslotte is er een bescheiden bibliotheek ingericht in het Ismes Huis.

Voor meer informatie zie: http://www.ismes.nl/

Buurtbemiddeling073 - Bekend maakt bemind
Buurtbemiddeling levert sinds 2003 haar bijdrage in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en later ook in Nuland en Vinkel en omgeving, om te voorkomen dat conflictsituaties met buren of in buurten uit de hand lopen. Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk en het huis waarin hij of zij woont. Toch komt het wel eens voor dat een situatie ontstaat waarin buren (over)last van elkaar hebben en zich gaan ergeren. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt gepraat met de ander, maar over de ander……

Vaak leidt dat tot veranderend contact (pesterijen, ruzie) of zelfs helemaal geen contact (ontwijken, negeren). Buurtbemiddeling kan ondersteuning bieden.  

Een van de belangrijkste doelen is om bewoners te leren hoe zij zelf het beste met elkaar of de situatie om kunnen gaan. Daarnaast draagt de inzet van buurtbemiddeling bij aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt en is minder vaak politie of andere maatschappelijke hulpverlening nodig voor het ‘oplossen van conflicten’.

Wat doet Buurtbemiddeling073?
Speciaal daarvoor opgeleide bemiddelaars komen bij mensen thuis om te horen wat er speelt. Zij gaan met alle betrokkenen in gesprek zonder een oordeel te geven, de bemiddelaars zijn neutraal. Als blijkt dat de betrokken buren samen naar een oplossing willen zoeken, wordt er een bemiddelingsgesprek georganiseerd. De deelnemende buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen en dat van de anderen te horen. De bemiddelaars helpen om het gesprek tussen buren goed te begeleiden. De oplossing komt van de buren zelf, zij bepalen samen wat voor hen de beste situatie is!

Gemaakte afspraken worden op papier gezet en door alle buren ondertekend. Na een aantal weken volgt dan een telefoontje door de bemiddelaars om te horen hoe het gaat.                

Het werkgebied van Buurtbemiddeling073 in 's-Hertogenbosch, Nuland en Vinkel en omgeving. Onze partners zijn: de gemeente ’s-Hertogenbosch, Welzijn Divers, BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz en Politie. Voor meer informatie kijk op stichting buurtbemiddeling073.nl.

.bbm073_klein_Web.jpg

Sensoor
Voor wie m
et iemand wil praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit wel eens nodig. Misschien is het moeilijk om een luisterend oor te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt een klankbord bij iemand die jou niet persoonlijk kent. Dan kun je bij Sensoor dag en nacht terecht voor een goed gesprek via telefoon, e-mail en overdag ook per chat. Kijk voor meer info op sensoor.nl.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2017

Naar boven