Welzijn & hulpverlening

Senioren

Senioren / Diensten en projecten

Specialist Ouderenwerk
De specialisten ouderenwerk worden geconsulteerd of ingezet bij praktijksituaties die vragen om specifieke kennis en kunde van de doelgroep ouderen en de voorzieningen die hierop aansluiten. Zij denken mee over individuele vragen en situaties en het opzetten van gezamenlijke voorzieningen voor ouderen in de vorm van dagbesteding en steunstructuren. Op verzoek wordt scholing en voorlichting gegeven over thema’s die de doelgroep ouderen betreffen, bijvoorbeeld dementie, eenzaamheid en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Consultatie, advies, voorlichting en training wordt aangeboden aan vrijwilligers en professionals.
• Vanuit de specialisten ouderenwerk worden de volgende diensten aangeboden:
  Huiskamers Maaspoort, Rosmalen, Deuteren en Haren, Donk, Reit (Voor meer informatie zie: 
  ‘Dagbesteding zonder indicatie’.
• Participatiecoaching door vrijwilligers
• Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
• Dementiemaatje

Welzijn Divers Participatiecoaching door vrijwilligers
Getrainde vrijwilligers van Welzijn Divers begeleiden ouderen in een traject gericht op uitbreiding van hun netwerk. De vrijwilliger brengt samen met de oudere mogelijkheden tot contact en ontmoeting in kaart en ondersteunt de oudere bij de uitvoering van zijn of haar participatieplan.


Doelstellingen

 • Netwerkontwikkeling en participatie: voor ouderen die graag mee willen doen, maar zich door
  omstandigheden wel eens eenzaam voelen of in een isolement dreigen te raken.
 • Verwijzen naar instanties en vrijwilligers die zich bezig houden met praktische steun, wanneer er geen behoefte blijkt te zijn aan participatie of netwerkontwikkeling niet haalbaar is. 

Voor ouderen in Den Bosch die zich wel eens eenzaam voelen of waarbij sprake is van een dreigend isolement als gevolg van een of meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen. Mensen tussen 18 en 55 jaar kunnen terecht bij Tandem van Humanitas.

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
De ‘Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars’ biedt ondersteuning bij het rouwproces na het overlijden van de partner. Doel is stagnatie van het rouwproces te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen zich verbonden blijven voelen met hun omgeving. De bezoekdienst werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers die ondersteuning bieden aan weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder, waarvan de partner het afgelopen jaar is overleden. De bezoekers zijn zelf weduwe of weduwnaar en hebben een cursus ‘Helpen bij rouwverwerking’ gevolgd. De bezoekdienst is gratis en heeft een tijdelijk karakter. Na maximaal een jaar wordt naar een afronding toegewerkt. Waar in het begin van het traject het accent vooral ligt op verwerking van het verlies, staat in tweede instantie de vraag centraal; hoe de draad weer op te pakken in de omgeving. Kijk voor meer informatie op www.divers.nl.

Dementiemaatje/vrijwilliger Welzijn Divers 
Een dementiemaatje/vrijwilliger biedt gezelschap, praktische hulp en begeleiding bij activiteiten aan huis. Een dementiemaatje biedt daarnaast ondersteuning aan ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Zij gaan eventueel aan de slag met het in kaart brengen van het levensverhaal van de dementerende oudere in de vorm van een verhalenbundel. Doel is te voorzien in een behoefte aan contact van de oudere met dementie en overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

 Dementiemaatjes/vrijwilligers:

 • ondernemen activiteiten met ouderen met dementie en/of
 • ondersteunen een dementerende oudere bij regeltaken en de organisatie van het
  huishouden en/of
 • begeleiden de oudere naar een vorm van dagbesteding en/of
 • gaan aan de slag met het in kaart brengen van het levensverhaal van de dementerende oudere in de vorm van een verhalenbundel of andere vorm en/of
 • ontwikkelen creatieve materialen om herinneringen vorm te geven en vast te leggen 

Vanuit Welzijn Divers is een vrijwilligerspool voor dementiemaatjes opgezet. Divers draagt zorg voor de werving, coaching en training van vrijwilligers en voor een optimale matching tussen vrijwilligers en klanten. Kijk op divers.nl.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA)
Een vrijwillige ouderenadviseur helpt ouderen bij alles wat te maken heeft met regelgeving en voorzieningen op de terreinen wonen, zorg, welzijn en financiën. Deze dienst is er voor senioren van 55 jaar en ouder, die door omstandigheden moeilijk gebruik kunnen maken van de diensten van de wijkinformatiepunten. Zij zijn te bereiken via de wijkwerkers van Welzijn Divers. Kijk bij divers.nl.

Trainingen signalering eenzaamheid
Deze trainingen worden georganiseerd door de specialist ouderen van Welzijn Divers. De training is gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid met als doel eenzaamheid in een vroeg stadium aan te pakken. Deze training wordt op aanvraag georganiseerd voor vrijwilligers, basisprofessionals en ander professionals uit de eerste lijn. Kijk bij divers.nl.

Kijk ook in deze rubriek bij Dagactiviteiten en Seniorenverenigingen.
• Welzijn Divers / Bezoekdienst Weduwen en weduwnaars
• Welzijn Divers
• Welzijn Divers / Specialist Ouderen
• Welzijn Divers / Diensten & projecten voor Senioren

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2017

Naar boven

Senioren / Seniorenverenigingen

Senioren/Seniorenverenigingen
Seniorenverenigingen zetten zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, zij bevorderen de onderlinge sociale contacten en leveren een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Zij behartigen naast de individuele ook de collectieve belangen van senioren richting politiek en overheden, vergelijkbaar met vakbonden voor werkenden. Daarnaast kan men als lid van een ouderenbond van een aantal voordelen gebruik maken; bijvoorbeeld van een collectieve zorgverzekering en een korting op de rijbewijskeuring. Ook bieden seniorenverenigingen hulp en ondersteuning door ouderenadviseurs en hebben zij een belastingservice.

KBO Katholieke bond voor ouderen
De Kring ’s-Hertogenbosch van KBO Brabant vormt een ondersteunend en overkoepelend orgaan voor 6 afdelingen. De aangesloten afdelingen zijn: Nuland, Vinkel, Groot-West, Centrum-Zuid, Noord-Maaspoort en de HEVO uit Rosmalen.

De lokale afdelingen van KBO-Brabant organiseren vele activiteiten voor senioren op het gebied van ontspanning, sport, cultuur, zingeving en educatie. Afdelingen behartigen ook belangen van senioren op lokaal niveau richting gemeente en overige instanties. Daarnaast kan men gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s), belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Voor meer informatie en aanmelden als lid zie kbobrabant.nl   

Seniorenvereniging HEVO Rosmalen
Is een vrijwilligersorganisatie van en voor ouderen in Rosmalen (en omgeving). De HEVO organiseert activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering. Doel is dat alle senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Naast het organiseren van activiteiten worden diensten verleend vanuit:

 • De commissie collectieve belangenbehartiging: Deze komt op voor de belangen van ouderen in Rosmalen waar het gaat om sociale voorzieningen, wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, vervoer e.d.
 • De ouderenadviseurs en belastinghulpen; Dit zijn vrijwilligers die ouderen persoonlijk kunnen informeren, adviseren en helpen op het brede terrein van welzijn, zorg, wonen, het aanvragen hulpmiddelen, belastingen etc. Voor meer informatie over de overige diensten zie: hevorosmalen.nl

De HEVO is er voor senioren vanaf 50 jaar.

De HEVO is een afdeling van KBO-Brabant; HEVO-leden zijn automatisch lid van KBO-Brabant. Dienstverlening van de HEVO is gratis zowel voor leden als andere senioren uit Rosmalen Voor meer informatie kijk op hevorosmalen.nl

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) ’s-Hertogenbosch
ANBO is een kennis- en adviescentrum met veel informatie over de onderwerpen inkomen, gezondheid en wonen. ANBO behartigt de belangen van haar leden door hen een krachtige stem te geven in landelijke en lokale beleidsbeïnvloeding. Zij ondersteunen hun leden met kennis, advies en ledenvoordeel. ANBO Raad & Daad wijst de weg in het woud van wet- en regelgeving.

ANBO is gericht op senioren, maar staat in verbinding met en open voor andere generaties.

Kijk op anbo.nl

Protestants Christelijke Ouderen Bond
De PCOB behartigt belangen op landelijk niveau, maar ook op het niveau van het dorp of de stad. PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor de eigen leden. Men volgt de ontwikkelingen en onderneemt zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. PCOB is een samenwerkingsverband aangegaan met de landelijke Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).  

Voor meer informatie: info@kbo-pcob.nl

Stichting Actieve Senioren (SAS)
De Stichting Actieve Senioren, biedt activiteiten aan senioren, in bijna alle wijken van de stad welke gericht zijn op ontmoeting. Jaarlijks organiseren zij een Zomerschool.De Stichting Actieve Senioren stelt zich open voor kwetsbare groepen en beoogt eenzaamheid en isolement onder senioren te bestrijden door ruimte te bieden aan ontmoeting, gezelligheid en vriendschap.

De activiteiten worden georganiseerd voor senioren vanaf 55 jaar. De SAS zet zich in voor samenwerking met andere organisaties, die eveneens binnen de gemeente werkzaam zijn voor senioren.

Voor meer informatie zie sasdenbosch.nl

Stichting de Biechten Actieve Senioren
De BAS organiseert activiteiten voor ouderen in Den Bosch Oost en Hintham. Kijk op actieveseniorenbas.nl

Sociëteit Van Neynsel
De sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren. Elke maand organiseert de sociëteit een activiteit op de verschillende locaties van Van Neynsel (zie woonzorgcentra en verpleeghuizen). Het doel van de sociëteit is anderen ontmoeten en een gezellige middag of avond hebben.

De sociëteit is er voor senioren die ouder zijn dan 55 jaar. Lid worden van de sociëteit is gratis. Tijdens de sociëteitsbijeenkomsten wordt wel een bijdrage gevraagd voor de maaltijd en drankjes. Men kan zich aanmelden voor de sociëteit via de klantenservice van Van Neynsel.

Steunpunt van Meeuwenhof
Het Steunpunt van Meeuwenhof van Welzijn Divers in Rosmalen biedt een huiskamer- en ontmoetingsfunctie. Dagelijks zijn er activiteiten zoals gymnastiek, creativiteit, biljarten, kaarten, bingo. Voor meer informatie over de huiskamer zie 'Dagbesteding zonder indicatie'. Het steunpunt is er voor senioren (55+) in Rosmalen.

Voor meer informatie over de activiteiten die georganiseerd worden zie www.divers.nl

Stichting Vier het leven
Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater-, museum- en concertbezoeken voor ouderen (vanaf 65 jaar). Deelnemende ouderen worden persoonlijk opgehaald, tijdens de voorstelling/activiteit begeleid en na afloop weer thuisgebracht. Met een klein gezelschap gaat men er samen op uit. Voor de ouderen zijn begeleiding, vervoer, entree en consumpties inbegrepen in de prijs.

Kijk voor meer informatie op site 4hetleven.nl

Activiteitencentrum/huiskamer Groeiring Vinkel
Het Activiteitencentrum biedt activiteiten aan voor senioren waarbij sprake is van een (beginnende) lichamelijke en/of geestelijke beperking waardoor meedoen aan reguliere activiteiten niet meer vanzelfsprekend is. Hierdoor kan thuis de eventuele mantelzorger ontlast worden.

Deelnemers kunnen anderen ontmoeten en onder de mensen blijven in een kleine groep van maximaal 12 personen. Kijk op groeiringvinkel.nl of laverhof.nl

Stichting Coliso
Initiatief Gastenhuizen: bij gastenhuizen worden ouderen bij mensen thuis ontvangen voor een gezellige dag met activiteiten. Er is altijd een extra hulpkracht in het huis aanwezig. Dit kan degene zijn die een workshop geeft of een extra zorgkracht. Op deze manier kunnen activiteiten voor ouderen snel en flexibel georganiseerd worden. Daarnaast worden groepsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten in 2016 zijn gericht op creativiteit, het vertellen van levensverhalen en bestaan uit een training voor het project "Ouderen op School".

De stichting is op zoek naar mensen die thuis ouderen willen ontvangen. Dat kunnen ook ouderen zijn, die andere ouderen willen ontvangen. Daarnaast kunnen ouderen zich uiteraard aanmelden als bezoeker.

Ouderen die een gastenhuis bezoeken betalen daarvoor 8 euro per uur. Dat is inclusief eten en drinken. Gastenhuizen ontvangen een vergoeding van 2 euro per uur plus 'bonuspunten' (voor 'spelregels' zie website). De groepsbijeenkomsten zijn gratis. Voor meer informatie kijk op www.mensenvoorduurzaamheid.nl

HOVO Brabant
HOVO Brabant verzorgt hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) in verschillende lesplaatsen in Brabant. De stichting heeft als doel: gelegenheid bieden om een leven lang hoger onderwijs te volgen in diverse wetenschapsgebieden en thema’s.

HOVO Brabant richt zich primair op 50+ers maar is gastvrij voor iedere serieus geïnteresseerde. De cursussen worden gegeven op academisch niveau, uiteenlopend van inleidend tot verdiepend in leergangen. Een formele vooropleiding wordt niet vereist, men wordt wel verondersteld op dit niveau onderwijs te kunnen volgen. De meeste deelnemers hebben reeds een studie in het hoger onderwijs afgerond. Van de cursisten wordt ten minste verwacht dat zij zelfstandig Nederlandse en Engelse vakliteratuur kunnen en willen bestuderen en dat zij waar gewenst actief inbreng hebben. Wanneer er een zekere voorkennis is gewenst of vereist, staat dit bij de betreffende cursussen vermeld.

De werkvormen en cursusduur zijn gevarieerd. Er worden hoorcolleges gegeven in grotere groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen van vragen naast werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve samenwerking met de docent en medecursisten. Er worden dagcursussen en intensieve winter- of zomercursussen van enkele dagen geboden.

De cursusplaatsen zijn Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Voor meer informatie: www.hovobrabant.nl 

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2017

Naar boven