Welzijn & hulpverlening

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

.

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan ook doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Huisarts behandelt lichte psychische klachten
Sinds 1 januari 2014 behandelt de huisarts lichte psychische klachten zelf. Hij doet dat in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Als een POH-GGZ helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling. Ook kan men bij lichte psychische klachten contact opnemen met een (bedrijfs)maatschappelijk werker. Ook de bedrijfsarts kan eventueel lichte psychische hulp geven. Meer gegevens over huisartsen vindt u op: https://www.zorgkaartnederland.nl/

Verwijzing naar basis GGZ
De huisarts of POH-GGZ kan ook doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog,  psychotherapeut of psychiater al dan niet gecombineerd met een internetbehandeling (e-health).

Behandelingen Basis GGZ via internet (e-mental health)
Via internet worden laagdrempelige (zelf)testen en hulpprogramma’s aangeboden. E-mental health helpt om psychische problemen op tijd te herkennen en te voorkomen. Met online zelftesten kan men testen of men met een psychische stoornis te maken heeft. Ook is deze hulp erop gericht het zelfmanagement van patiënten te stimuleren.

Bij lichte psychische klachten en sociale problemen kan men baat hebben bij deze zelfhulp via internet (e-mental health). Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of problemen met werk of studie. deze mensen toch een vorm van zorg bieden of naar de reguliere zorg toe geleiden. De testen zijn vaak zonder verwijzing van de huisarts of POH-GGZ te gebruiken. Ze zijn meestal gratis en anoniem.

Psychosociale therapie en psychotherapie als alternatieve of complementaire geneeswijze
Deze vormen van hulpverlening vormen een aanvulling op de op de reguliere geneeskunde. Het nadeel is dat alternatieve en complementaire geneeswijzen niet worden vergoed door de basisverzekering. Men dient een aanvullende zorgverzekering af te sluiten om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voorwaarden en vergoeding
Cliënten kunnen vergoeding voor psychosociale zorg/hulpverlening krijgen als er wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  • De cliënt heeft een aanvullend pakket met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg;
  • De therapeut of psychosociale hulpverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar van de cliënt wordt erkend.

Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen
Bij zwaardere psychische problemen verwijst de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts door naar de gespecialiseerde GGZ. De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis of traumaverwerking. Men krijgt dan een behandeling van bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. Deze behandelingen kunnen plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk.

Opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling)
Mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen kunnen ook worden opgenomen in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). De eerste 3 jaar valt het verblijf in een psychiatrische instelling onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarna valt het verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en is een Wlz-indicatie nodig.

Crisisdienst en crisisopvang
De crisisdienst en crisisopvang bieden tijdelijk onderdak en begeleiding bij psychische problemen. De crisisdienst is voor directe hulp bij psychische nood; de crisisopvang voor minder acute problemen.

Crisisdienst: Bij acute psychische nood kan men de huisarts bellen die vervolgens de crisisdienst in kan schakelen. Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Het gezin of de familie wordt daar meestal bij betrokken. Na de acute behandeling kan de cliënt weer naar huis, of nog een tijd in de instelling blijven voor een verdere behandeling. De crisisdienst is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Crisisopvang: Door bijvoorbeeld relatieproblemen, mishandeling, rouw, schulden of problemen door werkloosheid kunnen mensen in een crisis raken. Mensen die door dit soort (psycho)sociale problemen niet meer thuis kunnen zijn, kunnen terecht in de crisisopvang. Het verblijf in een crisisopvang duurt gemiddeld enkele maanden.

Beide zijn vaak onderdeel van een instelling voor GGZ.

Gedwongen opname in een GGZ-instelling
Bij zware, ingewikkelde psychische problemen is soms een gedwongen opname in
een psychiatrische instelling
mogelijk. Dit gebeurt alleen wanneer iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf is of zijn omgeving? Het kan ook zijn dat iemand met psychische problemen een veilige omgeving nodig heeft, zonder dat dit nodig is voor de behandeling. In dat geval is beschermd wonen mogelijk.

Beschermd wonen
Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Een aanvraag hiervoor loopt via het Wmo-loket van de gemeente.

Kwaliteitsstatuut zorgaanbieders GGZ, vergoeding en eigen risico
Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moeten vanaf 1 januari 2017 een ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe GGZ-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen. Hiermee wordt beoogt dat iedereen de juiste hulp, op de juiste plaats en van de juiste zorgverlener ontvangt. Vanaf 1 januari 2017 vergoedt de zorgverzekeraar alleen de zorg van GGZ-zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut. Informatie hierover is bekend bij de zorgverzekeraar. Vrijwel alle GGZ-zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en valt dus binnen de basisverzekering. Hierbij geldt een landelijke regeling voor het eigen risico van €385,- voor 2017. Dat betekent dat de eerste zorgkosten tot €385,- moeten worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar. Dit betreft alle zorgkosten die gemaakt worden, met uitzondering van de huisarts. Let op: Voor jeugdigen die gedurende een behandeling de leeftijd van 18 jaar bereiken wordt de zorg gecontinueerd binnen de zorgverzekeringswet en geldt dat het eigen risico van toepassing wordt. 

Reinier van Arkel
Reinier van Arkel is  een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening.  Reinier van Arkel biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische problemen en hun omgeving. Reinier van Arkel informeert en betrekt familie zo goed mogelijk over en bij de behandeling. Om voor behandeling bij Reinier van Arkel in aanmerking te komen moet men een zorgverzekering hebben. De behandeling wordt namelijk vergoed via de Zorgverzekeringswet. Afhankelijk van de situatie kan de behandeling ook vergoed worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2016) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Wordt de behandeling vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet dan moet vaak een eigen risico betaald worden.

Diensten/ specialismen van Reinier van Arkel
Adolescentenpsychiatrie
Het centrum Adolescentenpsychiatrie is een expertisecentrum en biedt specifieke diagnostiek en behandeling aan adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe psychiatrische problemen.

Ambulante zorg
Reinier van Arkel biedt Psychiatrische zorg zoveel mogelijk aan in de eigen omgeving met behoud van eigen regie. Zij zoeken daarmee de samenwerking met naastbetrokkenen en andere organisaties in de buurt, om ervoor te zorgen dat cliënten de juiste hulp krijgen. Ze richten zich immers niet alleen op de psychiatrische stoornissen zelf, maar ook op allerlei zaken ‘daaromheen’ zoals dagbesteding, huisvesting, werk, financiën en leefstijl.

Kinder- en jeugdpsychiatrie
Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook heeft Herlaarhof een team dat werkt in de jeugdhulpverlening. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.

Leefstijl
Er zijn verschillende projecten gericht op een gezonde leefstijl. Doel hiervan is bij te dragen aan meer kwaliteit van leven, Er worden verschillende trainingen aangeboden gericht op een gezonde leefstijl en er is ook een leefstijlcoach waar men een beroep op kan doen.

Online zelfhulp
Reinier van Arkel biedt voor verschillende problemen online trainingen of digitale behandelmethoden die naast de reguliere vormen van behandeling worden ingezet.

Ouderenpsychiatrie
Reinier van Arkel biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Psychotraumacentrum Zuid Nederland
Op het PTC ZN behandelt Reinier van Arkel mensen die kampen met de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen: kinderen, adolescenten en volwassenen die het slachtoffer zijn geweest van oorlog, foltering, politiek geweld en seksueel misbruik.

Scholing, leer/werktrajecten en dagactiviteiten
Demarrage heeft een breed aanbod aan scholing, leer/werkplaatsen en dagactiviteiten.

Wonen
Reinier van Arkel kent een groot aantal verschillende woonvormen en woningen. Cliënten kunnen individueel wonen of in een groep.

Ziekenhuispsychiatrie
Het centrum Ziekenhuispsychiatrie biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan volwassenen met psychiatrische en psychosociale hulpvragen.

Het leerhuis
Het Leerhuis bundelt alle opleidingsfaciliteiten (waaronder de opleiding tot psychiater), wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel.

De vriendendienst
De ‘Vriendendienst’ brengt vrijwillige maatjes in contact met mensen die in aanraking zijn (geweest) met de psychiatrie. Vrijwilligers brengen een bezoek aan de deelnemer en gaan er samen met de deelnemer op uit. Samen ondernemen ze alledaagse activiteiten die voor mensen met psychische problemen niet vanzelfsprekend zijn. Een maatje helpt mensen die actief willen deelnemen aan de maatschappij de draad weer op te pakken en biedt een steuntje in de rug. Mensen die in een beschermde woonvorm of geheel zelfstandig wonen, kunnen een aanvraag indienen bij de Vriendendienst. Men hoeft geen cliënt van Reinier van Arkel te zijn om een beroep te kunnen doen op de Vriendendienst.

Herstel en Ervaringsdeskundigheid
Het Herstelpunt is hét centrale punt voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel. Vanuit het Herstelpunt worden gesprekken en cursussen aangeboden door ervaringsdeskundigen gericht op herstel. Bij herstel ligt de aandacht niet bij de ziekte en 'patiënt zijn', maar bij mogelijkheden om zelf vorm te geven aan je eigen leven.

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg
Het CvTB legt contact met inwoners van ’s-Hertogenbosch met complexe en meervoudige problemen. Vanuit vertrouwen wordt samen bekeken waar de problemen en mogelijkheden liggen. Het CvTB richt zich op sociaal kwetsbare mensen in de stad, die vaak de zorg zijn gaan mijden. Zij zijn bijvoorbeeld vastgelopen in de hulpverlening en hebben het vertrouwen hierin verloren. Passende hulp lijkt niet meer bereikbaar te zijn. Psychiatrische problemen, lichamelijke klachten, verslaving, een verstandelijke beperking en psychosociale problemen kunnen hierbij een rol spelen. Vaak gaat het om problemen die in elkaar grijpen en elkaar versterken. Het is voor deze groep moeilijk om hun eigen leven weer op orde te krijgen. Door alle problemen leiden ze vaak een geïsoleerd bestaan en is er geen netwerk dat voldoende ondersteuning biedt.

Novadic-Kentron
Novadic-Kentron biedt hulp bij problemen door of een verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen.

Novadic–Kentron biedt zorg voor mensen (jong of oud) met een verslaving of een risico om verslaafd te worden. Ook mensen die daarnaast andere problemen of beperkingen ondervinden zijn welkom, zoals bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, (ernstige) psychische problemen (een dubbele diagnose) of problemen met justitie.

Novadic-Kentron biedt alle mogelijke vorm van hulp: online behandeling, behandeling in de buurt, op de polikliniek, kortdurend of intensief met mogelijk een tijdelijke opname. De hulp wordt op maat geboden gericht op de doelen en wensen van de klant. Novadic- Kentron behandelt niet alleen de verslaving zelf, maar ook de eventuele problemen die er het gevolg van zijn, bijvoorbeeld psychische problemen.

Voor meer informatie: Bekijk hier wat we voor u kunnen doen.

Kentra: Preventie en voorlichting (onderdeel van Novadic-Kentra)
Kentra Preventie verzorgt voorlichtingen en andere activiteiten. Het belangrijkste doel van Kentra Preventie is voorkomen dat mensen in de problemen komen of verslaafd raken door gokken, internetten, drugs, alcohol of medicijnen. Ook signaleren zij beginnende problemen.

De voorlichtingen en andere activiteiten worden georganiseerd voor een breed publiek in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en de jeugdhulpverlening. Dus ook voor professionals die te maken krijgen met gebruik en misbruik van genotmiddelen, leerkrachten, ouders, jongerenwerkers, politie, horecapersoneel, portiersverenigingen, huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie: voorlichting en advies.

Kentra Basis
Kentra Basis biedt adviesgesprekken, kortdurende/bewezen effectieve behandelingen, online behandeling, hulp  en een programma ’Stoppen met roken’. Kentra basis werkt nauw samen met de huisartsenpraktijk en biedt ook hulp vanuit de huisartsenpraktijk. Kentra Basis heeft tot doel mensen met problemen door en met alcohol, drugs, gamen, gokken of andere genotmiddelen of vormen van een riskante leefstijl te ondersteunen bij het overwinnen van hun problemen of verslaving. Voor bijna alle problemen kan men bij Kentra Basis terecht, zelfs ook met psychische problemen zoals depressie of angsten. Alleen bij zéér complexe problemen, zoals grote problemen waarbij een opname nodig is, wordt doorverwezen naar de  specialistische verslavingszorg van Novadic-Kentron.

Kentra24
Kentra24 biedt verslavingszorg aan jongeren (12 tot 24 jaar) met problemen door of verslaving aan alcohol, drugs, gamen of gokken. Kentra24 biedt behandeling voor alle soorten verslavingen: gamen, cannabis (wiet), alcohol, cocaïne, GHB, enzovoorts. Er zijn verschillende mogelijkheden tot behandeling: online behandeling, ambulante (poliklinische) behandeling;dagopname, deeltijdopname of volledige opname in de speciale jeugdkliniek in Sint-Oedenrode. De behandeling  wordt aangepast aan werk of studie en kenmerkt zich door een positieve, opbouwende aanpak. Vanaf dag één is er aandacht voor het leven na de behandeling: wonen, werk, opleiding, enzovoorts.

Kentra Business
Kentra Business traint, coacht en ondersteunt professionals die te maken hebben met gebruik en misbruik van genotmiddelen, zoals roken, alcohol, drugs, gamen en gokken. Kentra Business biedt:

  • training en deskundigheidsbevordering van professionals, bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de politie, horeca, ziekenhuizen en andere zorgverleners (zoals de GGZ, of de LVB-sector);
  • ondersteuning bij het opstellen van genotmiddelenbeleid binnen het eigen bedrijf;
  • het programma ‘Stoppen met roken’ binnen bedrijven, instellingen en organisaties (bijvoorbeeld aan medewerkers of aan patiënten van ziekenhuizen).

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven