Opvoeden

Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp Gemeente, CJG en andere organisaties

Voor de meest uitgebreide informatie rondom opvoeden en opgroeien, kijkt u op de site van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 's-Hertogenbosch:  cjg-s-hertogenbosch.nl

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
Een plek waar iedereen (zowel opvoeders als beroepskrachten) terecht kan, met vragen over opvoeden en opgroeien. Een zeer uitgebreide site, waar naast inhoudelijke informatie ook vindplaatsen van verschillende activiteiten te lezen zijn, kijk op cjg-s-hertogenbosch.nl

Jeugdhulp 's-Hertogenbosch
Wat? Het doel is ervoor te zorgen dat kinderen veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving op kunnen groeien. Soms is daar extra zorg of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de uitvoering zijn contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp.

 Wie kan waar terecht? Met vragen of zorgen over (het gedrag van) het kind kunnen ouders en verzorgers in eerste instantie terecht bij de verschillende jeugdprofessionals die het kind en de situatie al kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school, de peuterspeelzaal of de huisarts. Bij ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding, kan men ook maatschappelijk werk inschakelen.

Is er meer hulp of gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan verwijzen de jeugdprofessionals door naar het sociaal wijkteam waarin verschillende disciplines samenwerken, zoals de wijkverpleegkundige, (school) maatschappelijk werker en deskundige jeugdzorg. 

Hoe? Als het nodig is, wordt samen met een medewerker van het sociaal wijkteam een plan gemaakt voor het gezin. In het plan staat hoe gewerkt wordt aan oplossingen: de klant zelf, samen met zijn/ haar omgeving, met vrijwilligers in de wijk of met specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld GGZ-jeugd.
Zie s-hertogenbosch.nl/jeugdhulp.

 Kijk voor veranderingen in het jeugdstelsel op rijksoverheid.nl, vng.nl of bij het Nederlands Jeugdinstituut; nji.nl.  Voor het werken met jeugd binnen het wijkteam, kijk voor de verschillende tools voor professionals op wijkteamwerkenmetjeugd.nl. Ook richtlijnenjeugdhulp.nl biedt veel informatie.

Opvoedondersteuning Welzijn Divers
De opvoedondersteuners van Divers werken in de verschillende wijken vanuit de Sociale Wijkteams/ BJG, neemt indien nodig/ op verzoek deel aan zorgteams scholen, is deelnemer in signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zij bieden tevens individuele en/of collectieve ondersteuning middels volgende activiteiten:

 • Ouderkamer
 • Moedergroep
 • Spelinloop voor de dreumes
 • Cursus ‘Beter omgaan met pubers’
 • Cursus ‘Opvoeden en Zo!’
 • Cursus 'Opvoeden en Zo! verder
 • Pubercursus
 • Triple P (als methodiek)

Kijk voor info op divers.nl

Jeugd- en jongerenwerk Welzijn Divers
Biedt voor doelgroep 0-12 jaar met name ondersteuning bij eigen initiatieven in de wijk. Kijk op site divers.nl of benader een wijkwerker. Voor jongeren worden diverse activiteiten in de wijken georganiseerd. Is tevens verbonden met  Jongerencentrum Number One (Rosmalen), De Poort (Maaspoort) en Jongerencentrum 4West (West). Kijk op de site Divers.nl  of JC4West, JC de Poort, JC Number One of benader een wijkwerker. 

Jongerencentrum De Poort
Organiseert activiteiten vóór en dóór jongeren en is van mening dat alle jongeren op moeten kunnen groeien in een veilige omgeving, met voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling om zo actief bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Kijk op jc-de-poort.nl.

NIEUW:
De gemeente 's-Hertogenbosch, S-port, Juvans, Jeugdwerk Maaspoort en Welzijn Divers hebben onlangs (juni 2016) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rondom het Professioneel Preventief Jongerenwerk (PPJ). Deze overeenkomst geldt voor drie jaar.

Het PPJ is een stedelijke basisvoorziening en richt zich op alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar. De nadruk ligt op de groep jongeren die meer dan gemiddeld risico’s lopen op maatschappelijke jeugdproblemen als voortijdig schoolverlaten, jeugdoverlast en criminaliteit, werkloosheid en zorgvragen. Vier jongerenwijkteams In het Professioneel Preventief Jongerenwerk wordt gekozen voor het opzetten van vier jongerenwijkteams. Deze wijkteams bestaan uit de professionals op het gebied van jongeren van Divers, Juvans, de Poort en de buurtsportwerkers van de gemeente.

Jongerencentrum Number One
Number One is dé plek voor jongeren uit Rosmalen. In- en rond het jongerencentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd. Het aanbod varieert flink. De jongeren worden, waar nodig, begeleid door medewerkers van Welzijn Divers en ervaren vrijwilligers. Meer info vind je op jcnumberone.nl

GGD Hart voor Brabant, jeugdgezondheidszorg voor kinderen tot 19 jaar
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. 

Jonge kinderen tot 4 jaar worden gezien door de GGD verpleegkundige van het consultatiebureau. Aan iedere basisschool en school voor het voortgezet onderwijs zit een GGD verpleegkundige verbonden. Eventueel kan ook doorverwezen worden naar een jeugdarts.  Kijk verder op de site ggdhvb.nl voor meer informatie.

Juvans
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. De inzet van Juvans  kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij werken zij nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers. Ze kijken naar de cliënt, in relatie tot het gezin/huishouden en de omgeving. De inzet is om samen met het sociale netwerk tot een oplossing te komen. De cliënt bepaalt hierbij de richting en gaat uit van zijn/haar eigen mogelijkheden.

Juvans werkt in buurten, op scholen, gezondheidscentra, wijkpleinen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin waardoor ze laagdrempelig zijn voor mensen en verwijzers. Hierdoor kunnen ze snel signaleren en verbindingen leggen. Samen met andere partners willen zij zich verder ontwikkelen tot een generalistische basisvoorziening voor burgers. Ze werken hierbij vanuit het principe ‘generalist in het gezin en specialist in het team’.  Zie voor meer informatie juvans.nl. 

MEE
Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch ziek bent. MEE helpt u daarbij.  MEE is er ook voor uw omgeving. Of het nu gaat om opvoeding, opleiding, werk, wonen, geldzaken of regelgeving; samen kijken zij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. De dienstverlening is gratis, u heeft geen verwijzing nodig.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijke voor cliëntondersteuning. Lees op de site hoe u gebruik kunt maken van cliëntondersteuning door MEE in uw gemeente.
MEE kan u ook ondersteunen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. Lees op de site meedenbosch.nl hoe.

Humanitas

 • HOME- START (leeftijd tot 7 jaar) en HOME-START+ (leeftijd 7 t/m 14 jaar) zijn preventief programma's gericht op opvoedondersteuning voor gezinnen met kinderen. Het gaat in het
  bijzonder om kwetsbare gezinnen met onvoldoende draagkracht en weinig steun vanuit
  de eigen omgeving.
 • BOR richt zich op het begeleiden van gescheiden ouders bij het tot stand komen van een omgangsregeling met hun kinderen.
 • MENTORMAATJES en Go4it!  geven steun en begeleiding aan leerlingen en jongeren
  tussen de 11 en 23 jaar. Zij worden gekoppeld aan een persoonlijke coach, een vrijwilliger die speciaal getraind is om de jongeren te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
 • JEUGDSUPPORT is een maatjesproject voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die contact hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening, woonachtig in regio 's-Hertogenbosch-Oss.
 • Humanitas Wel Thuis wil door de inzet van vrijwilligers meer stabiliteit en continuïteit bieden aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Door steun te bieden op die punten
  waar het gezin steun bij wil, stimuleert de vrijwilliger de gezinsleden hun eigen oplossingen
  te bedenken en vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden. Voor meer informatie zie humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch.

MEER met elkaar
Voor vrouwen vanaf 18 jaar om elkaar te ontmoeten. Zie voor meer informatie divers.nl.
 
Oosterpoort
Oosterpoort helpt jaarlijks een groot aantal jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Regelt ook pleegzorg. Voor meer informatie oosterpoort.org.  

CINOP Advies
Is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.
Voor meer informatie cinop.nl. 

Onderwijsjeugd.nl   een website die onderwijs en jeugdhulp verbindt. Op de site onderwijsjeugd.nl vindt u veel praktische informatie als het gaat over de verbindingen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp.

Netwerktegenarmoede.nl een website waarbij diverse organisaties hulp bieden. In Januari 2014 werd tijdens de conferentie Kinderen en Armoede, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat in onze stad tussen de 3.000 en 6.000 kinderen in armoede leven! Dat zou niet zo mogen zijn. Onder alle aanwezigen werd heel duidelijk de urgentie en noodzaak gevoeld om samen armoede bij kinderen aan te pakken. De conferentie was het startsein voor een klein comité, om een begin te maken met een betere samenwerking. Het Netwerk tegen Armoede (NtA) is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het signaleren, tegengaan en voorkomen van armoede bij kinderen. Een kind in armoede leeft in een gezin in armoede. Daarom is een brede(re) en integrale aanpak van armoede van toegevoegde waarde voor het kind.

Het vertrekpunt voor ons zijn de mensen, kinderen én gezinnen zelf. Door ze de weg te wijzen, lucht te geven, te laten meedoen en perspectief te bieden.Het mag niet zo zijn dat er kinderen in armoede leven. Dit kan door partijen, die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij de bestrijding, signalering en voorkoming van armoede bij kinderen (en de gezinnen waar zij in leven), samen te brengen en samenwerking te verbeteren. Kijk op de site netwerktegenarmoede.nl voor de mogelijkheden.

Stichting opvoeden.nl
verwijst naar landelijke en lokale sites met informatie rondom opvoeden en opgroeien. Kijk op stichtingopvoeden.nl.

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2016

Naar boven