Opvoeden

Hulporganisaties

Hulporganisaties & sites

Voor de meest uitgebreide informatie rondom opvoeden en opgroeien, kijkt u op de site van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 's-Hertogenbosch:  cjg-s-hertogenbosch.nl

Triple P
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden gemakkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben. Opvoeden is een belangrijke taak, Triple P biedt steun met opvoedingsstrategieën die bruikbaar zijn voor iedereen. ‘Kleine veranderingen, grote verschillen’.
Deze methode wordt op verzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch door verschillende organisaties die met ouders en kinderen werken (o.a. Divers) ingezet.

Veilig Thuis (is de nieuwe naam voor Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld). Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies. Want het geweld houdt niet op. Niet vanzelf. Kijk op veiligthuis.nl        

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. De website vooreenveiligthuis.nl  is er om je te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies.  Wil je advies of hulp?  Bel met Veilig Thuis, gratis en 24/7 bereikbaar.           

Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?                                                                

FIOM
Het FIOM geeft informatie over (gewenst/ ongewenst) zwangerschap, afstand, adoptie, zoekacties, seksueel geweld en incest. Kijk op fiom.nl.

Compas
Compas is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gezamenlijk doel is: een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Den Bosch van 0 tot 13 jaar, ondersteunen Kindcentra 0-13, VVE en bereik van doelgroeppeuters.Kijk op compasnul13.nl.

Raad voor de Kinderbescherming 
De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.

Kerntaken van de Raad:
Ouders voeden hun kinderen op. Dat is hun recht en hun plicht. Maar soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar. Doordat ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. En doordat vrijwillige hulp stagneert of onmogelijk is. Dan geeft de Raad  voor de Kinderbescherming thuis en voeren wij onze wettelijke taak uit. De Raad draagt bij aan de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. Daarnaast speelt de Raad op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens  worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt de Raad de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de Raad over een passende straf. Verder is de Raad betrokken bij het afstaan of adopteren van kinderen.  Kijk ook op kinderbescherming.nl.

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers
De LSOVD, de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers, is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al dertig jaar actief inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers. Doel is hun belangen en ook die van hun drugsverslaafde familieleden te behartigen en de weerbaarheid te vergroten door middel van lotgenotencontact. Vanaf januari 2015 is er een nieuw bestuur. Kijk op lsovd.nl.

Stichting Maashorst
Maashorst is een zorginstelling voor jeugd- en opvoedhulp en speciaal onderwijs. Ze zijn er voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Ze geven jeugd- en opvoedhulp aan het kind, het gezin en de leefomgeving. Het hulpaanbod is breed. Zo kunnen ouders en gezinnen bij Maashorst terecht voor hulp in de thuissituatie. Daarnaast is er dagbehandeling en voor kinderen die intensieve behandeling nodig hebben, is er 24-uurs zorg. Een bijzondere dienstverlening is het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders, die niet zelf tot een omgangsregeling kunnen komen, professionele ondersteuning door een omgangsbegeleider. Kijk op stichtingmaashorst.nl. 

Cello Zorg
Mensen met een beperking kunnen hier terecht voor specialistische kinderzorg, wonen, werken of vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding, behandeling en advies, thuiszorg, logeren of het volgen van een cursus. Onder het motto 'ik zie jou' vindt zorg en dienstverlening plaats. Meer informatie zie cello-zorg.nl.
 
Humanitas Opvoeden & Opgroeien
HOME- START (leeftijd tot 7 jaar) en HOME-START+ (leeftijd 7 t/m 14 jaar) zijn preventief programma's gericht op opvoedondersteuning voor gezinnen met kinderen. Het gaat in het bijzonder om kwetsbare gezinnen met onvoldoende draagkracht en weinig steun vanuit de eigen omgeving.

  • BOR richt zich op het begeleiden van gescheiden ouders bij het tot stand komen van een omgangsregeling met hun kinderen.
  • MENTORMAATJES en Go4it!  geven steun en begeleiding aan leerlingen en aan jongeren tussen de 11 en 23 jaar. Zij worden gekoppeld aan een persoonlijke coach, een vrijwilliger die speciaal getraind is om de jongeren te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
  • JEUGDSUPPORT is een maatjesproject voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die contact hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening, woonachtig in regio 's-Hertogenbosch-Oss.
  • HUMANITAS WEL THUIS wil door de inzet van vrijwilligers meer stabiliteit en continuïteit bieden aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Door steun te bieden op die punten waar het gezin steun bij wil, stimuleert de vrijwilliger de gezinsleden hun eigen oplossingen te bedenken en vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden.

Voor meer informatie zie humanitas.nl/ afdeling/s-hertogenbosch.

Slachtofferhulp
Ondersteunt slachtoffers nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen bij het verwerken van de gevolgen van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Herstelt of verlicht, waar mogelijk, de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Spant zich daarnaast in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert de kennisontwikkeling op dit gebied. De hulp is kosteloos. Kijk op slachtofferhulp.nl. 

Integrale Vroeghulp Brabants Maasland
Integrale vroeghulp is een netwerk van meerdere organisaties die ouders helpen bij zorgen over de ontwikkeling, het opgroeien van jonge kinderen. Alle partners werken vanuit eigen organisatie en brengen daarmee hun eigen deskundigheid in. Juist de samenwerking brengt meer mogelijkheden. Enkele organisaties zijn: MEE, Cello, Herlaarhof, GGZ, Tolbrug, GGD HvB, Kentalis en Visio. Er zijn geen kosten aan verbonden, er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Kijk op integrale vroeghulp.nl

Laatst bijgewerkt op: 20 december 2016

Naar boven