Ontmoeting & contact

Lotgenotencontact / inzet ervaringsdeskundigheid / patiëntenverenigingen

Afasiesoos

Wat en voor wie?
Twee maal in de maand worden in Vught gezellige middagen georganiseerd voor mensen met afasie en hun naasten. Doel is contact te bevorderen in een ontspannen sfeer, onder het genot van een kop koffie of thee of aan de hand van een activiteit. Afasie is een taalstoornis welke optreedt wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren.

Praktische informatie
Men hoeft geen contributie te betalen omdat men geen lid hoeft te worden. Deze soos wordt gehouden op de eerste en derde maandag van de maand van 14.00 u. tot 16.15 u. Vervoer kan eventueel geregeld worden.

Inlichtingen bij: Marianne van Hoesel. Tel. 5514045 te Sint Michielsgestel.

Laatst bijgewerkt op: 07 augustus 2017

Naar boven

Alzheimer café

Het Alzheimer Café biedt een maandelijkse mogelijkheid tot ontmoeting in een ontspannen sfeer. Bezoekers kunnen in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige, vertoning van een film of andere informatievormen. Na een pauze kunnen bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.
Het café wordt georganiseerd voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Voor meer informatie zie Facebook: Alzheimer-Nederland-Afdeling-Regio-'s-Hertogenbosch

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

De ‘Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars’ biedt ondersteuning bij het rouwproces na het overlijden van de partner. Doel is stagnatie van het rouwproces te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen zich verbonden blijven voelen met hun omgeving. De bezoekdienst werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers die ondersteuning bieden aan weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder, waarvan de partner het afgelopen jaar is overleden. De bezoekers zijn zelf weduwe of weduwnaar en hebben een cursus ‘Helpen bij rouwverwerking’ gevolgd. De bezoekdienst is gratis en heeft een tijdelijk karakter. Na maximaal een jaar wordt naar een afronding toegewerkt. Waar in het begin van het traject het accent vooral ligt op verwerking van het verlies, staat in tweede instantie de vraag centraal; hoe de draad weer op te pakken in de omgeving. Kijk voor meer informatie op divers.nl.

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Collega's

Collega’s is een vereniging voor weduwen en weduwnaars. Deze vereniging wil mensen die hun partner verloren hebben met elkaar in contact brengen om hun ervaringen te delen met als doel elkaar te steunen en herkenning te vinden bij elkaar.

De vereniging is er voor  weduwen en weduwnaars jonger dan 65 jaar uit Noord- Brabant en omgeving.
Er worden leuke activiteiten georganiseerd zoals tweemaandelijkse bijeenkomsten in Berlicum, etentjes, wandelingen en fietstochten. Ook wordt jaarlijks een hotelweekend, kerstdiner en oudejaarswandeling georganiseerd.

Men betaalt een vast contributie op jaarbasis en men kan twee maanden deelnemen aan activiteiten alvorens men lid wordt. Voor meer informatie: www.weduwen-weduwnaars.nl

Laatst bijgewerkt op: 31 juli 2017

Naar boven

Door en voor

Stichting Door en Voor biedt voorlichting, ondersteuning en advies, onder andere bij het opstellen van een crisiskaart, organiseert cursussen gericht op inzet van ervaringsdeskundigheid en is medeorganisator van Café Brein. De medewerkers van het Steunpunt zijn Ervaringsdeskundigen.

  • Bij het steunpunt kan men terecht met vragen over wonen, werk, opleiding, welzijn en financiën. Het steunpunt is bedoeld voor (ex-)cliënten van de GGZ, Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang, familieleden en andere betrokkenen.
  • Crisiskaart: bij Voor en door kan men terecht met vragen rond het opstellen van een crisiskaart, zodat men zelf kan bepalen hoe men behandeld wenst te worden op een moment dat men dit niet meer goed kan aangeven. Hierop staat hoe de psychische crisis er uitziet en wat er dan moet gebeuren. De crisiskaart verwijst naar een persoonlijk crisis (preventie-actie) plan. Deze crisiskaart is bedoeld voor mensen die, als ze in psychische crisis zijn, te zeer van streek zijn om duidelijke informatie te geven en goede opvang te regelen.
  • Café Brein is een regelmatig gehouden bijeenkomst voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners of omgeving rond een bepaald thema.
  • De cursus Werken Met Eigen Ervaring is een cursus voor ervaringsdeskundigen die tijdens deze cursus leren hoe zij hun eigen ervaring kunnen inzetten. Voorafgaand hieraan kan men de cursus  ' Herstellen Doe Je Zelf ' volgen. 

Voor meer info zie: doorenvoor.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

NAH-Café 's-Hertogenbosch

Een rustige  uitgaansgelegenheid, zonder harde muziek, drukte en storende  verlichting. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.  Voorbeelden van activiteiten zijn: bingo, een quiz en  bloemschikken.
Het NAH-Café is afgestemd op mensen vanaf 18 jaar die na hun  geboorte een vorm van hersenletsel hebben opgelopen als gevolg  van bijvoorbeeld een beroerte, hersenkneuzing, hersenschudding,  hersentumor, hersenvliesontsteking, ongeval, Multiple Sclerose of  Parkinson.
De organisatie van het NAH-Café is in handen van mensen die zelf  niet-aangeboren hersenletsel hebben, dus voor en door mensen met  NAH.
Voor meer informatie zie nah-cafebrabant.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Parkinson café Den Bosch

Het  Parkinson Café is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.
Deze ontmoetingsplek is er voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.
De bijeenkomsten worden elke tweede dinsdag van de maand gehouden tussen 13.30 en 16.00 uur met uitzondering van de maanden juli en augustus. De bijeenkomsten vinden plaatsen in cultureel centrum De Biechten. Voor meer informatie zie parkinsoncafedenbosch.nl.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2016

Naar boven

Reuma patiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o. (RPV)

De RVP behartigt belangen, zorgt ervoor dat lotgenoten met elkaar in contact komen, verstrekt informatie, organiseert activiteiten en biedt oefentherapie aan.
De RPV stelt zich als doel de belangen van reumapatiënten zo goed mogelijk te behartigen en mensen met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact).
De RVP is er voor mensen met een reumatische aandoening en hun partners. Om aan activiteiten of oefengroepen deel te kunnen nemen, moet men lid zijn van de RPV 's-Hertogenbosch e.o. Alléén mensen met een reumatische aandoening kunnen lid worden. Een partner van een lid kan zich als partnerlid aanmelden bij de RPV. Men kan dan aan alle activiteiten deelnemen met uitzondering van de oefengroepen.
Het gebied waarin de vereniging actief is, is de omgeving van 's-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Voor meer informatie rpv-denbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Rouwgroep voor volwassenen

Juvans Maatschappelijk werk en Dienstverlening verzorgt samen met Ypse de rouwgroep voor volwassenen in Zorgcentrum Noorderkroon (Manis Krijgsmanhof 71, 5233 BR 's-Hertogenbosch). De groep is bedoeld voor mensen die een ingrijpend verlies hebben doorgemaakt en daar (nog steeds) de gevolgen van ondervinden. Er zijn vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst van 2 uur. De groep zal uit zes tot maximaal 10 deelnemers bestaan.

De groep kan overdag of ’s avonds plaatsvinden. Men kan zich aanmelden via het Centraal Bureau van Juvans of via een maatschappelijk werker. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek en wordt gekeken of de groep aansluit bij de behoefte. Voor meer informatie ypse.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven

Steunpunt zelfhulp

Een zelfhulpgroep bestaat uit lotgenoten met een gedeelde problematiek.
Deelnemers komen uit alle lagen van de bevolking en toch is iedere groep uniek (samengesteld rondom een bepaald thema).
Deelnemers van een zelfhulpgroep wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.
Men leert van elkaar hoe men met bepaalde problemen (verslaving, rouw, ziekte, armoede etc.) om kan gaan. Ze werken zelfstandig en anoniem, zijn georganiseerd rond een ziekte of probleem en niet gebonden aan gemeentegrenzen. Voor meer informatie zelfhulpdenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Stichting Ismes

Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer in de maatschappij, zodat zij weer een zinvol en respectvol leven kunnen opbouwen. Ismes biedt ondersteuning bij problemen die ontstaan zijn tijdens de actieve verslaving. Men kan er terecht met problemen op het gebied van huisvesting, financiën en arbeid. Zo is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een juridisch- en arbeidsmarktloket.Men kan een beroep doen op een Persoonlijk Ondersteuner die vanuit zijn of haar ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt bij het opstellen van een individueel traject gericht op re-integratie in de maatschappij.

Ook biedt Stichting Ismes ruimte aan voor zelfhulpgroepen gericht op verslaving en herstel. Er zijn diverse praatgroepen (meetings) en men kan er deelnemen aan zinvolle dagbesteding in de vorm van uiteenlopende activiteiten en trainingen.

Stichting Ismes geeft voorlichting op scholen, klinieken en GGZ- instellingen om het taboe, dat rust op verslaving, te doorbreken.

Stichting Ismes is er zowel voor herstellende verslaafden als hun partners. Ismes ondersteunt alle mensen die op wat voor manier dan ook, bereidwillig zijn om aan hun herstel te werken, dus niet alleen mensen die zich verbonden voelen met het 12-stappen programma.

Er is een Ismes Huis van waaruit activiteiten worden aangeboden om bovengenoemde doelgroep te helpen.

Dit inloophuis is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur geopend voor herstellende verslaafden, hun naasten en andere belangstellenden. Gebruikers worden niet binnen gelaten in het inloophuis; zij worden eventueel doorverwezen naar andere instanties. Het inloophuis heeft vooral een ontmoetingsfunctie waarin herstellende verslaafden en hun partners elkaar tot steun zijn en waarin ervaringen gedeeld kunnen worden. Tenslotte is er een bescheiden bibliotheek ingericht in het Ismes Huis.

Voor meer informatie zie:  http://www.ismes.nl/

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven

Vicky Brownhuis

 In het Vicky Brownhuis wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Het is geen behandelingsinstituut maar een informele ontmoetingsplaats. Het Vicki Brownhuis is een vrijwilligersorganisatie. Men kan er zonder afspraak binnenlopen voor een kop koffie, zijn/ haar verhaal delen, vragen om informatie en deelnemen aan activiteiten. Doel is het lotgenotencontact te bevorderen. Het huis is geopend voor iedereen (zowel volwassenen als kinderen) die zelf kanker heeft, of waarvan iemand in de naaste omgeving kanker heeft (gehad).

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven