Mantelzorg

Financiële & ondersteunende regelingen 2

Vervolg steun, advies en begeleiding

Overdragen van de zorg
Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Maar daardoor ligt overbelasting op de loer. Om dat te voorkomen kunt u verschillende dingen doen:

 • U kunt steun vragen van mensen uit uw sociale netwerk, zoals familieleden, vrienden of           buren.
 • U kunt de hulp inroepen van vrijwiligers, bijvoorbeeld van de buddyzorg of vrijwillige thuishulp.
 • U kunt uw zorg tijdelijk overdragen in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg.
 • U kunt bij uw gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Inzet van een vrijwilliger
Ook kunt u de hulp van een vrijwilliger inroepen. Zo vergroot u het sociale netwerk van degene voor wie u zorgt. Bovendien kunt u even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt. Kijk voor info op galant.nl / divers.nl / mantelzorgplaza.nl. 

Organiseren van de zorg
Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Kijk eens op sharecare.nl of carenzorgt.nl. Ook mantelplan.nl biedt mogelijkheid om zorg voor een naaste af te stemmen.
Met behulp van de site ziekenhuisplanner.nl kan men op eenvoudige wijze ziekenhuisbezoeken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) plannen met familie en vrienden.

Vervangende zorg voor mantelzorgers
Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dat wordt vervangende zorg of respijtzorg genoemd en houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen:

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Financiering
Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

 • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
 • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.
 • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).
 • Kijk voor vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar op het vergoedingenoverzicht 2016 op de site Mezzo.nl 

Waar is het aanbod te vinden?
Op respijtwijzer.nl staat een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen. U kunt hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderij, logeerhuis, zorghotel en vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme en op regio.

De inzet kan variëren van twee aaneengesloten dagen inclusief de nacht. Maar ook opvang tijdens vakantie is mogelijk. Kijk hiervoor op handeninhuis.nl. 

Werk en mantelzorg
Het combineren van zorgtaken als mantelzorg met een betaalde baan; u bent niet de enige: één op de acht werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Om te voorkomen dat mensen hierdoor overbelast raken, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zijn er wettelijke verlofregelingen. Ook is het mogelijk met uw werkgever in gesprek te gaan over een aanpassing van werktijden of arbeidsduur. Kijk op de site werkenmantelzorg.nl. Of kijk bij de rubriek Werk&Inkomen van deze Sociale Kaart.

Geen werk, maar een WW- of bijstandsuitkering? Lees dan meer over de vrijstellingen voor mantel-zorgers op de sollicitatieplicht op site participatiefonds.

Mantelzorg en doelgroepen (kijk ook in de rubriek Zorg bij Specialismen / specifieke doelgroepen)
Dementie / Alzheimertelefoon
De Alzheimertelefoon is dag en nacht bereikbaar voor mensen die vragen hebben over dementie of gewoon hun verhaal kwijt willen. Kijk op alzheimer-nederland.nl. 

Dementie / Alzheimercafé (Vivent)
Het Alzheimer Café ’s-Hertogenbosch is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners/ mantelzorgers, kinderen en andere belangstellenden. Ook diegenen bij wie de diagnose ‘dementie’ niet gesteld is, maar die wel merken dat er iets met hun hersenen aan de hand is, zijn van harte welkom. In het café is ruimte voor gezelligheid, serieuze zaken en voorlichting. 

Het café is iedere tweede maandag van de maand geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur.  Begeleiding door 2 gespreksleiders (psycholoog en consulent dementie). Men hoeft zich niet aan te melden of in te schrijven voor het Alzheimer Café. U bent altijd welkom en de toegang is gratis. Het café is iedere 2e maandag van de maand geopend van 19.00 – 21.30 uur (m.u.v. april en augustus).  Kijk op site vivent.nl.

Dementie / Dementelcoach
Zorgen voor iemand met dementie overkomt je en is zwaar. Mantelzorgers kunnen daarom wel wat ondersteuning gebruiken. Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Kijk op dementelcoach.nl.

Dementie / Thuis wonen met dementie
Bij dementie wordt zelfstandig thuis wonen steeds moeilijker. Kijk op de site thuiswonenmetdementie.nl voor informatie over kleine en grote aanpassingen die u in huis kunt doen om het wonen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Allochtonen en Mantelzorg 
Mantelzorgers met een migrantenachtergrond zijn vaak zwaarder belast dan autochtone mantelzorgers, maar vragen minder snel om hulp. Daarom hebben zij gerichte ondersteuning nodig. Kijk op mezzo.nl.

Jonge mantelzorgers
Kijk op Mezzo.nl en zoek ook op Divers.nl / Bikkels, tv serie en project voor jonge mantelzorgers in 's-Hertogenbosch. Jonge mantelzorgers in Vught kunnen kijken op mantelzorgplaza.nl. Gebruik ook zoekfunctie voor deze site.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lopen tegen veel onduidelijkheid en onbegrip aan. Ze weten niet direct hoe ernstig het letsel is en welke gevolgen het op termijn heeft. Sommige gevolgen zoals gedragsveranderingen uiten zich pas later, sommige verminderen. Mantelzorgers, vaak de partners, leven dus in grote onzekerheid. Daarbij moeten ze ook vaak accepteren dat hun geliefde onherkenbaar is veranderd. Kijk voor info op expertisecentrurm mantelzorg.nl of mezzo.nl.

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is de landelijk vastgestelde dag van de mantelzorgers. 200 Gemeenten in Nederland besteden dan aandacht aan de mantelzorgers, iedere gemeente vult dit op eigen wijze in. Kijk ook op dagvandemantelzorg.nl

Familycare support
is er voor iedere mantelzorger die wil weten hoe meer vreugde te beleven aan het zorgen voor de ander in combinatie met het eigen leven, zelf gezond te blijven, weer energie te krijgen en te houden en stress de baas te blijven. Elke mantelzorgsituatie is uniek, maar de knelpunten kennen vaak overeenkomsten. Meestal is het niet de zorg zelf, maar zijn het ingewikkelde formulieren, langdurige procedures en moeizame communicatie met instanties die mantelzorgers veel stress bezorgen. Familycare Support helpt mantelzorgers, maar ook zorgvragers, door informatie te verstrekken en regeltaken over te nemen. Kijk op familycaresupport.nl.

Familiae
Voor de hulp die wel nodig is maar niet aan omgeving of kinderen gevraagd kan worden, of wat niet wenselijk is. Ook respijtzorg, om de partner/ mantelzorger te ontlasten en slaap- / waakdiensten kunnen georganiseerd worden. Kijk op site familiae.nl.

Bureau Sociaal Raadslieden 
Voor inwoners van ’s-Hertogenbosch die dringend behoefte hebben aan advies of gratis juridische hulp en informatie. Een paar voorbeelden waarvoor u terecht kunt:

 • Hulp bij het invullen van papieren en formulieren;
 • Antwoord op juridische vragen;
 • Vragen hebben over een uitkering of studiefinanciering;
 • Informatie willen over belastingzaken of toeslagen;
 • Het niet eens zijn met een besluit van de overheid of de gemeente.

De raadslieden:

 • Geven gratis advies en informatie;
 • Gaan vertrouwelijk om met uw gegevens;
 • Helpen bij het schrijven van een brief of invullen van een formulier;
 • Bemiddelen tussen u en andere organisaties;
 • Verwijzen zo nodig naar een andere instantie die u verder helpt;
 • Geven voorlichting;
 • Proberen er wat aan te doen als zij merken dat een wet, een regeling of een organisatie niet goed werkt. Of wanneer regelingen onrechtvaardig uitwerken. Dan krijgt niet iedereen steeds te maken met hetzelfde probleem.

Kijk hiervoor ook op de site Gemeente 's-Hertogenbosch.nl.

Seniorenmantel biedt ondersteuning aan senioren en mantelzorgers
Zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving is het meest wenselijke wat er is. Er kan een moment komen dat u extra ondersteuning nodig heeft om op een verantwoorde manier thuis te kunnen blijven wonen. Door kleine of grote beperkingen lijken sommige dingen niet meer mogelijk. Angst en eenzaamheid liggen op de loer en ook voor de omgeving is het vaak een emotionele en fysieke belasting. Wie doet er wanneer de boodschappen en wie kookt er eten? Wie gaat mee voor een artsenbezoek? Wie blijft er bij u wanneer u niet alleen kunt blijven? Wat moet er allemaal geregeld worden? Met Seniorenmantel weet u dat u er niet alleen voor staat. Seniorenmantel biedt aanvullende mantelzorg op basis van uw wensen en behoeften. U bepaalt hoe de dag eruit ziet en behoud de regie. U krijgt hierdoor de aandacht die u verdient.

Seniorenmantel wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Wij willen hen, samen met de familie, de zorg en aandacht geven die ze verdienen.

Seniorenmantel is een sociale maatschappelijke onderneming die iedereen met een passende oplossingen helpt om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Wij vullen aan waar u en uw mantelzorgers hulp kunnen gebruiken.

Laatst bijgewerkt op: 20 december 2016

Naar boven