Financiën

Financiën

Financiën

Administratie en financiën zijn aan veel verandering onderhevig.
Mensen met vragen kunnen terecht bij:

- Wijkpleinen (Welzijn Divers);
- Vrijwilligers Vrijwillige Thuishulp (VTH, Welzijn Divers);
- Vrijwillig ouderenadviseur (VOA, Welzijn Divers);
- Seniorenvereniging HEVO;
- Wmoloket of -consulent; (Gemeente)
- Belastingdienst;
- Juridisch Loket (bij geschillen);
- OuderenOmbudsman;
- Juvans (bij schuldhulpverlening)
- Humanitas Thuisadministratie
- Netwerk tegen Armoede

In deze rubriek slechts een opsomming. Gebruik de zoekfunctie voor meer informatie, de regelingen worden in de andere rubrieken toegelicht.

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2016

Naar boven

Regelingen

De verschillende wijzigingen binnen Wmo en PGB komen in verschillende rubrieken aan de orde, gebruik ook de zoekfunctie hiervoor.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente en is erop gericht om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en actief te laten meedoen aan onze samenleving. Ook burgers met een beperking of belemmering. De wet regelt op gemeenteniveau de zorg aan zieken en gehandicapten. Voorzieningen via de Wmo zijn ondermeer: vervoer, rolstoelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. Aanvragen verlopen via Wmo loket. Zie link hieronder vermeld.

Bij problemen met  Wmo voorziening
Heeft u een rolstoel, elektrische rolstoel, scootmobiel, douchestoel of tillift van de gemeente ’s-Hertogenbosch in bruikleen? Of een ander Wmo leenmiddel/ hulpmiddel? En hebt u hier problemen mee? Bijvoorbeeld een technische storing, het hulpmiddel is versleten of niet goed afgesteld. Dan moet u eerst contact opnemen met  Welzorg. Kijk op welzorg.nl.  Kan Welzorg u niet helpen? Dan verwijzen ze u door naar de gemeente of ze regelen het rechtstreeks met de gemeente. Hebt u de voorziening zelf gekocht? Dan moet u contact opnemen met uw leverancier.

Wmo-consulent
Een Wmo-consulent neemt binnen twee werkdagen contact op met de aanvrager om te kijken wat de belemmeringen zijn en wat nodig is. In een zogenaamd keukentafelgesprek wordt gekeken wat iemand nog zelf kan, welke hulp er mogelijk is vanuit het sociaal netwerk (mantelzorger, partner, kinderen, buren vrijwilligers). De aanvrager kan zich laten begeleiden door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De Wmo-consulenten hebben ook spreekuren op de wijkpleinen.

Cliëntondersteuner
In de Wmo 2015 is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op cliëntondersteuning. In de wet staat dat de Cliëntondersteuner náást de aanvrager staat in het hele proces van de Wmo-aanvraag. De Cliëntondersteuner bespreekt met de cliënt hoe het proces van de aanvraag loopt. Zoekt uit waar de zorgvrager wettelijk recht op heeft, is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit het Onderzoek. De Cliëntondersteuner zorgt dat er een juist verslag komt van het Onderzoek. Dat laatste is heel belangrijk want op basis van dit verslag wordt bepaald welke hulp of zorg iemand krijgt. Als de hulpvrager het niet eens is met de beslissing van de gemeente kan de Cliëntondersteuner helpen om bezwaar te maken.

Persoonlijk Gebonden Budget (Pgb)
Een pgb is een budget voor het zelfstandig inhuren van zorgdiensten of het aanschaffen van hulpmiddelen. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij wie u maar wilt. U kunt dus zelf een zorgverlener uitkiezen. Dat mag ook een mantelzorger zijn. Het CIZ stelt de indicatie vast. Het zorgkantoor CIZ zet deze indicatiestelling om in een pgb.  Kijk voor meer info op CIZ.nl of gebruik de zoekfunctie.

Zelf zorg inkopen
Het kan prettig zijn om zelf de regie te hebben over uw zorg. U weet waarschijnlijk welke zorg u wilt voor uzelf of voor degene die u verzorgt. Op die manier kunt u de hulpverlening beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. Het zelf regelen kan ook een nadeel zijn. U moet een goede administratie bijhouden. En u moet verantwoording afleggen over de besteding van uw pgb.

Het verschil met zorg in natura
Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld via een zorgkantoor. Het zorgkantoor bemiddelt tussen u als cliënt en de zorginstelling. Met een pgb kiest u zelf uw zorgverleners en koopt u zelf de zorg in.

Waar vraagt u het aan?
U kunt een pgb krijgen van de gemeente, uit de Wet langdurige zorg (via het CIZ) of via de zorgverzekeraar.

Gemeente
De gemeente kan een pgb geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Hiervoor gelden voorwaarden. 

AWBZ/ Wlz
Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die kenden vervallen. AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben er daardoor extra taken bij. 

Langdurige zorg
Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vielen is er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Vaak hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

  • Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing nemen zij een indicatiebesluit. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft.
  • Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan men ook een beroep doen op een persoonsgebonden budget.
  • Zorgkantoren kunnen je helpen bij het inkopen van de juiste zorg

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging)
AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, zullen per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet worden vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

  • Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat iemand nodig heeft qua zorg. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe) Wmo als de Zvw vergoed kan worden.
  • Iemand heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als hij/zij behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

Belangrijk: voor degene die een AWBZ indicatie hebben voor persoonlijke verzorging en verpleging tot en met 2015, hebben volgend jaar direct recht op deze zorg. De cliënt/zorgbehoevende hoeft hier in principe niets voor te doen.

Zintuigelijke gehandicaptenzorg
Mensen met een zintuigelijke handicap, zoals blinden en doven krijgen per 1 januari 2015 de nodige behandelingen vergoed vanuit de Zvw door de zorgverzekeraar. Deze zorg wordt op dit moment nog vergoed vanuit de AWBZ. Het gaat hier echter alleen om behandelingen waarvoor je niet hoeft worden opgenomen. Men betaalt hiervoor wel een eigen risico omdat het gaat om zorg vanuit de basisverzekering.

Belangrijk: behandelingen waarvoor opname wel nodig is, worden vergoed vanuit de Wlz. Je kunt hiervoor terecht bij het CIZ en de zorgkantoren. Mensen die op dit moment al een vergoeding ontvangen vanuit de AWBZ krijgen deze zorg in 2015 automatisch van de zorgverzekeraar vergoed.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg
Vanaf 2015 wordt langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen door de zorgverzekeraar vergoed. Om precies te zijn, gaat het om zorg die in de eerste drie jaar in een zorginstelling wordt ontvangen. Er moet voor deze zorg wel eigen risico betaald worden. Na de drie jaar wordt de zorg geregeld via de zorgkantoren en de regels van de Wlz. In plaats van eigen risico wordt er dan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

Belangrijk: voor mensen die nu al langdurige GGZ ontvangen is er een overgangsregeling: ben je per 1 januari 2015 korter dan één jaar opgenomen in een zorginstelling? Dan wordt de zorg in de eerste drie jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Ben je langer dan één jaar opgenomen? Dan wordt de zorg in 2015 geregeld door de zorgkantoren volgens de regels van de nieuwe Wlz.

Eigen bijdrage Wlz
Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.  Voor zorg met verblijf zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt u uitleg van de berekening.
Maximumbedragen eigen bijdrage 2015:
De lage eigen bijdrage is in 2015 minimaal € 158,60 per maand en maximaal € 832,60 per maand.
De hoge eigen bijdrage is in 2015 maximaal € 2.284,60 per maand.

Huishoudelijke hulp
De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp in het dagelijks leven en het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken, koken, maar ook begeleiding bij deelname in de maatschappij. Verder kan men voor aanpassingen aan de woning of speciale woonvoorzieningen bij de gemeente terecht. Vergoeding vindt plaats via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

Belangrijk: mantelzorgers die voor hun naaste(n) zorgen worden tevens vanuit de Wmo ondersteund. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of arbeidskracht tijdelijk de Wmo-taken overnemen. Men noemt dit vervangende mantelzorg of respijtzorg.

Jeugdzorg
In 2015 komt er een nieuwe Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden. Het gaat om zorg alle vormen van jeugdhulp, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, kinderbescherming , jeugdreclassering, en jeugd-vb. Zorg die in 2014 nog onder de AWBZ valt, valt nu onder de nieuwe Jeugdwet, zoals:

  • Behandeling met of zonder verblijf voor jongeren met een psychische stoornis of (licht) verstandelijke beperking
  • Begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging en bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een stoornis, beperking of aandoening
  • Transport van en naar locatie voor de bovenstaande zorgbehoevenden

Belangrijk: zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking valt per 2015 onder de Wlz. Dit zijn kinderen/jongeren die zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Overgangsregeling
Om de transitie van de AWBZ naar de andere en nieuwe wetten (Wmo, Wlz en Zvw) soepel te laten verlopen, komen veel mensen in aanmerking voor een zogenaamde overgangsregeling. Deze regeling wordt op de site zorgwijzer.nl iuitgebreid besproken. De overheveling van de AWBZ zal op ongeveer 800.000 Nederlanders betrekking hebben.

Van het kastje naar de muur
Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het signaalpunt Juiste Loket. U kunt ook een melding doen via Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb, dit gaat allemaal via dezelfde site van Per Saldo (=pgb.nl).

 

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2016

Naar boven